Vols acabar els teus estudis a l’estranger? El programa Erasmus+ t’ho permet!

Erasmus+ és el nou programa de la UE per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport durant el 2014-2020.

Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) com de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses Europees.

L’estudiant obté reconeixement del seu període de pràctiques a l’estranger que correspondrà a part o a la totalitat de la Formació en Centres de Treball (FCT) descrita en el corresponent currículum de cada cicle formatiu (http://www.xtec.cat/web/comunitat/cooperacio/fpct)

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

L’estudiant rep un ajut econòmic que permet finançar part de les despeses de desplaçament i estança a l’estranger.

Des de l’institut Comte de Rius es dona recolzament per realitzar les sol·licituds, per trobar el centre d’acollida, per trobar allotjament i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estança a l’estranger.

Tel: (0034) 977241384
iescomtederius@xtec.cat

Do you want to finish your studies abroad? Erasmus allows it!

Erasmus+ is the new EU programme for Education, Training,Youth, and Sport for 2014-2020.

This program is designed for short cycle students (CFGS, Cicle Formatiu de Grau Superior) as well as Vocational Education Students (VET, CFGM, Cicle Formatiu Grau Mitjà) and allows practice in European companies.

Students get recognition of their placement abroad which correspond to Workplace Training (FCT, Formació en Centres de Treball) described in the relevant curriculum for each degree. (http://www.xtec.cat/web/comunitat/cooperacio/fpct)

The host organizations can be companies, training centers, research centers and other organizations.

The student receives financial aid to finance part of the costs of the trainee period.

Institut Comte de Rius supports students with the whole procedure (find companies, find accommodation, …) for the Erasmus trainee period.

Tel: (0034) 977241384
iescomtederius@xtec.cat

INFORMACIÓ GENERAL

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que afecta diferents àrees: intercanvi d’estudiants (en dues modalitats: estudis i pràctiques); intercanvi de professors; intercanvi de personal d’administració i serveis, etc.
L’acció Erasmus+ està destinada als estudiants i personal de les institucions en els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia, Suïssa i Croàcia.
El programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en institucions europees l'estada formativa en pràctiques en una altra institució europea (d’un a tres mesos de durada) i el posterior reconeixement de la formació en pràctiques cursada a l'estranger. Aquest reconeixement de la formació en pràctiques es farà seguint el learning agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi i l’empresa d’acollida abans de marxar.
L'alumne abona l'import de la matrícula a la institució d'origen i gaudeix de la possibilitat de realitzar la Formació en Centres de Treball a una institució d’acollida estrangera.
La institució d’enviament facilitarà la informació  sobre les possibilitats d'allotjament, les empreses d’acollida així com la logística de l’estada.

En cap cas la realització de l’intercanvi a la institució de destinació suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.
L’Institut Comte de Rius ofereix a l’alumnat de Cicles Formatius la possibilitat de participar en programes de mobilitat en l’àmbit d’Erasmus+ que gestiona la Coordinació de Mobilitat Internacional, i cursar la Formació en Centres de Treball en alguna de les institucions europees amb les quals el centre té acords signats.
Les mobilitats en pràctiques es poden fer amb empreses europees amb les que s’han establert acords específics sobre el nombre d’alumnes, la durada de la mobilitat, etc.

"Els projectes de mobilitat d’FP del centre estan cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta web és responsabilitat exclusiva de l'Institut Comte de Rius, i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació que s’hi difon."

Tornar a l'índex

PERÍODE I DURADA DE LA MOBILITAT

Les mobilitats s’han de realitzar sempre durant el període ordinari de realització de la Formació en Centres de Treball (FCT) del cicle formatiu que estigui cursant l’alumne, un cop superats tots els mòduls de primer i segon curs o crèdits en el cas de cicles de curs únic. En el cas que l’alumne no hagi superat algun mòdul o crèdit l’equip docent decidirà si aquest pot gaudir de la beca de mobilitat.
Dintre d’aquest període, la durada de la mobilitat pot ser de 1 mes com a mínim i de 3 mesos com a màxim.

Tornar a l'índex

DOTACIÓ ECONÒMICA

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització  que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+.
Els alumnes beneficiaris d’una beca Erasmus+ cobraran entre el 80% i el 100% de l’import una setmana abans de marxar per transferència bancària. Es farà el pagament del 100% si el centre ho considera pertinent. En el cas que s’aboni el 80% l’alumne rebrà el 20% restant un cop hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Per accedir al pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, el document de compromís i haver lliurat les dades bancàries. Aquests passos són imprescindibles per a rebre la transferència bancària.

Tornar a l'índex

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per poder gaudir d’una beca Erasmus+, els criteris de selecció dels candidats seran els següents:

 • Expedient acadèmic de l’estudiant.

La nota mitjana de l'expedient acadèmic es calcularà fent una suma ponderada de la qualificació obtinguda en els diferents mòduls o crèdits dividida pel nombre total d’hores dels mòduls o crèdits cursats.
Les assignatures convalidades no computaran en el càlcul de la nota mitja ponderada.

Mitjana final de 6 a 6,9: 2 punts
Mitjana final de 5 a 5,9: 1 punt
Mitjana final igual o superior a 9: 5 punts
Mitjana final de 8 a 8,9: 4 punts
Mitjana final de 7 a 7,9: 3 punts
 • Acreditació del nivell d’idiomes.

S’haurà de lliurar a la coordinadora de mobilitat internacional els certificats oficials que acrediten el coneixement de llengües. La baremació segons el nivell acreditat serà:

Nivell C1 3 punts
Nivell A2 0.5 punts
Nivell B1 1 punt
Nivell B2 2 punts

 

 • Consideració de l’equip docent.

L’equip docent donarà la seva opinió i valoració sobre la idoneïtat de l’alumne per fer ús de la beca. Els punts a considerar seran:

Assistència 1 punt
Puntualitat 1 punt
Competències professionals, personals i socials observables per l’equip docent fins 3 punts

 • Entrevista personal.
Es realitzarà una entrevista amb la coordinadora de mobilitat del centre amb l’objectiu de valorar la motivació i l’interés de l’alumne a fer la FCT a l’estranger fins 5 punts

Si hi ha més demandes de places que les convocades, el centre seleccionarà les sol·licituds segons els punts esmentats anteriorment: l’expedient acadèmic de l’alumne/a, els coneixements de llengua estrangera, l’opinió de l’equip docent i la informació recollida durant l’entrevista personal.
Es tindrà en compte que l’alumne no hagi participat amb anterioritat dins el programa Erasmus, a la modalitat d’estudis (d’acord amb la normativa de l’OAPEE).
Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

 • Puntuació extraordinària (màxim 1 punt):
Alumne provinent d'entorns amb desavantatge econòmic (Ha sigut beneficiari d’una beca del Ministeri d’Educació el curs passat o el curs present): 1 punt
Alumne amb estatus de refugiat: 1 punt
Alumne amb necessitats educatives especials: 1 punt

 

 

 

Tornar a l'índex

ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA DE LA PLAÇA

El centre farà pública la proposta d'adjudicació de les places i de la llista d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de l'acceptació per part de l’empresa de destinació.


 • Llista provisional d'alumnes de GS seleccionats beca Erasmus 2021/2022

Llista provisional d'alumnes de GS seleccionats beca Erasmus 2021/2022

 • Llista definitiva d'alumnes de GM seleccionats beca Erasmus 2021/2022

Llista definitiva d'alumnes de GM seleccionats beca Erasmus 2021/2022

 • Llista d'alumnes de GM seleccionats beca Erasmus 2020/2021

Llista d'alumnes de GM seleccionats beca Erasmus 2020/2021

 • Llista definitiva d'alumnes GM amb beca Erasmus+ 2019/2020

Llista definitiva d'alumnes GM amb beca Erasmus+ 2019/2020

 • Llista d'alumnes GS amb beca Erasmus+ 2019/2020

Llista definitiva d'alumnes GS amb beca Erasmus+ 2019/2020

 • Llista definitiva d'alumnes GS amb beca Erasmus+ 2018/2019

Llista definitiva d'alumnes GS amb beca Erasmus+ 2018/2019

 • Llista definitiva d'alumnes GM amb beca Erasmus+ 2018/2019

Llista definitiva d'alumnes GM amb beca Erasmus+ 2018/2019

 • 12/03/2018

Llista definitiva alumnes amb beca Erasmus+ 2017/2018.

Els alumnes als quals se’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una acceptació o renuncia formal, en els terminis i forma requerida en cada convocatòria. Si l’estudiant no accepta o renuncia de forma expressa, s’entendrà automàticament com una renuncia.

Document d’acceptació/renúncia.

 

Tornar a l'índex

COM DEMANAR LA MOBILITAT ERASMUS+

L'alumnat interessat ha d'iniciar els tràmits de preparació de la mobilitat quan es troba cursant el segon curs d’un cicle formatiu LOE o bé durant el curs LOGSE.

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • Haver superat tots els mòduls de primer del Cicle Formatiu.
 • Estar matriculat a l’Institut Comte de Rius de la Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en que es realitza la mobilitat.
 • Estar al corrent de tots els pagaments.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea - Islàndia, Liechtenstein i Noruega - i Turquia, Suïssa i Croàcia).
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment.

Els passos a seguir són els següents:

 • Enviar el formulari de mobilitat internacional degudament complimentat. Accedir al formulari
 • Si la sol·licitud ha estat acceptada, s’haurà de presentar fotocòpia i original dels certificats oficials que acrediten el coneixement de llengües en el moment de l’entrevista personal.
 • Presentar-se a l’entrevista personal en la data i lloc estipulats.

 

La data límit per a la presentació de sol·licituds de mobilitat Erasmus+ pel curs acadèmic 2023-2024, finalitzarà el 10 de novembre de 2023.

El centre seleccionarà i llistarà les sol·licituds segons l’expedient acadèmic de l'alumne/a, els coneixements de llengua, la valoració de l’equip docent i el resultat de l'entrevista personal.

El llistat d'assignacions en una primera resolució serà públic a la web del centre el divendres 18 de desembre de 2023.

El llistat d'assignacions en una segona resolució serà públic a la web del centre el divendres 12 de gener de 2023.

La comunicació de l’acceptació o renúncia per escrit per part de l’alumne/a, segons model facilitat per la Coordinació d'Intercanvis Internacionals, de la plaça assignada en una primera resolució, del 19 al 23 de febrer.

L'alumnat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i cas de que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar a la Coordinació d’Intercanvis Internacionals el més aviat possible.

Tornar a l'índex

Nova convocatòria 2022 - 2023

 • Grau Mitjà, Beques concedides: 7
 • Grau Superior, Beques concedides: 10
 • Professorat: 2 estades formatives per observació
  Pendent estades per assistència a cursos

 


Tornar a l'índex

CONVOCATÒRIES ANTERIORS

2016/2017  

 • 6 alumnes de diferents Cicles de Grau Mitjà van realitzar la formació en centres de treball a Irlanda. Les empreses d'acollida van ser les següents:
1 alumne d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Gerard O’Neill Electrical Services
CICLES GRAU MITJÀ EMPRESES
3 alumnes d’Operacions de Laboratori Celignis Limited
2 alumnes d’Instal·lacions de Telecomunicacions Ralf’s Computer Services
Active-Comp Computer Service

Recull fotografies GM

Entrevista Òscar Pallejà

 • 3 alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior van realitzar les seves pràctiques a l'estranger. Dos d'ells a Stade, Alemanya i una altra alumna a Itàlia concretament a Alessandria, ciutat de la regió de Piemonte:
CICLES GRAU SUPERIOR EMPRESES
2 alumnes d’Automatització i Robòtica Industrial DOW - Stade
1 alumna de Química Ambiental Cadir Lab

Recull fotografies GS

 • Dos professors del Departament de Química, la Montserrat Abelló i en Juan Daniel Subirats, han realitzat una setmana d'estada a Stuttgart per conèixer la formació DUAL a Alemanya.

Recull fotografies Mobilitat professors


2015/2016  

 • 6 alumnes de diferents Cicles de Grau Mitjà van realitzar la formació en centres de treball a Irlanda, en la regió de Cork. Les empreses d'acollida van ser les següents:
3 alumnes de Planta Química Daithi O’Murchu Marine Research Station Murphy's Irish Seafoods Celignis Limited
CICLES GRAU MITJÀ EMPRESES
1 alumna d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Nash Bros Electrical
2 alumnes d’Instal·lacions en Telecomunicacions De Barras Pub Marine Renewable Energy Ireland - MaREI
Recull fotografies GM
 • 3 alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior van realitzar les seves pràctiques a Itàlia concretament a Alessandria, ciutat de la regió de Piemonte:
CICLES GRAU SUPERIOR EMPRESES
2 alumnes de Química Ambiental Cadir Lab
1 alumna de Projectes d’Edificació Studio Tecnico Giordano

Recull fotografies GS


2014-2015  

 • Cicle formatiu de grau mitjà de Laboratori: 4 alumnes del centre van realitzar la seva estada a la regió de Firenze, Itàlia. Les empreses d’acollida van ser Silliker Italia S.p.A. i Ruffino srl.

Recull fotografies GM Lab

 • Cicle formatiu de grau mitjà de Planta Química: 2 alumnes del centre van realitzar la formació en centres de treball a la regió de Lombardia, Itàlia. Les empreses d’acollida van ser Tecno Habitat i Idroservice srl.

Recull fotografies GM PQ

 • Cicle formatiu de grau superior de Laboratori d’anàlisi i Control de qualitat: 2 alumnes d’aquest cicle van realitzar les seves pràctiques a Itàlia. Un d’ells a la regió de Piemonte a l’empresa Cadirlab i l’altre a la regió de Emilia-Romagna a l’empresa Torrecid Italia.

Recull fotografies GS LAiCQ

 


PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT PER PROJECTES EUROPEUS DE MOBILITAT

El professorat interessat a aconseguir finançament europeu per dur a terme una mobilitat d’una setmana de duració per formació en països de la Unió Europea, haurà d’iniciar els tràmits de sol·licitud segons els punts exposats a continuació. La mobilitat es realitzarà preferiblement en períodes no lectius (Setembre i/o Juny).

Els passos a seguir són els següents:

 • Enviar el formulari de mobilitat internacional degudament complimentat. Accedir al formulari
 • Un cop enviada la sol·licitud, s’haurà de presentar fotocòpia i original dels certificats oficials que acrediten el coneixement de llengües estrangeres a la coordinadora de mobilitat.

La data límit per a la presentació de sol·licituds de mobilitat Erasmus+ pel curs acadèmic 2020-2021, finalitzarà el 27 de Març de 2020.
La comissió de selecció de les candidatures seleccionarà i llistarà les sol·licituds segons els criteris de selecció exposats.
La comissió de selecció està formada per:
- Director de l’institut.
- Cap d’estudis de FP.
- Coordinador de FP.
- Coordinadora de Mobilitat.

El llistat d’assignacions en la resolució provisional serà públic a la web del centre el divendres 24 d'Abril de 2020.

El llistat d’assignacions en una segona resolució definitiva serà públic a la web del centre el divendres 8 de Maig de 2020.
El professorat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i cas de que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar a la Coordinació de Mobilitat el més aviat possible.
És important llegir la informació publicada i imprescindible comprometre’s amb les obligacions del professorat abans d’enviar la sol·licitud.

LLISTA DEFINITIVA D'ADJUDICACIÓ DE LES PLACES PER PROFESSORS CANDIDATS A LA MOBILITAT DINS EL PROJECTE ERASMUS+

Baremació Professorat departament de Química Mobilitat curs 2020-2021

Baremació professorat Beques Consorci Departament d'Educació curs 2020-2021

CAUSES EXCLOENTS A PARTICIPAR EN PROJECTES DE MOBILITAT:

- Tenir pendents tasques assignades pel centre i no realitzar-les amb responsabilitat ni en els terminis establerts.
- Haver renunciat a beques assignades en convocatòries anteriors.

OBLIGACIONS DEL PROFESSORAT SELECCIONAT:

Per realitzar l’estada en el marc del programa Erasmus+ de mobilitat per docents, els professors es comprometen a :

- Presentar la sol·licitud en el termini i en el format establert en la convocatòria.
- Tramitar la documentació pròpia del projecte abans de la mobilitat.
- En el termini màxim d’un mes de la tornada de l’estada presentar la documentació del projecte, signada i omplerta, a la coordinadora de mobilitat.
- En el termini màxim d’un mes de la tornada de l’estada redactar l’informe final del professor/a amb l’ajut de la coordinadora de mobilitat.

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Els criteris de selecció que s’utilitzaran per baremar els professors candidats seran els següents:

1. Relació del projecte amb la pràctica docent del sol·licitant.
Tot el projecte ha de comportar un impacte i repercussió en el docent, en el grup classe i en el centre.

Es valorarà la redacció del candidat sobre la relació del projecte amb la mobilitat i la repercussió de la mateixa. fins 3 punts

2. Coordinació i/o implicació en projectes Europeus o en activitats amb mobilitat europea i que comporten una dedicació addicional.

Coordinació de projectes Erasmus+ 3 punts.
Coordinació d’altres projectes europeus 2 punts.
Col·laboració provada en activitats relacionades amb projectes europeus (responsables d’estada, ajut en la gestió de projectes,...) 1 punt.

3. Coordinació i/o implicació en projectes de l'institut que exigeixen dedicació especial.

Es valorarà la implicació del professor/a en els diferents projectes, activitats i coordinacions dins el centre fins 2 punts.

4. Coneixements de llengua estrangera.
S’haurà d’acreditar el nivell de llengües estrangeres amb un certificat oficial.

Coneixement de l’idioma del país de destinació

B2/C1 3 punts.
B1 2.5 punts

Coneixement d’anglès

B2/C1 2 punts
B1 1.5 punts


5. Antiguitat al centre.
Cursos d’antiguitat al centre independentment de la seva situació.

Anys d’antiguitat 0.2 punts per any fins a 1punt.

6. Participació anterior com a beneficiari d’un projecte de mobilitat.

No haver participat en mobilitats anteriorment 3 punts.
Haver-hi participat però no l'any en curs ni l'anterior 2 punts.
Haver-hi participat durant el curs anterior 1 punt.

 

Tornar a l'índex

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat