Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

El títol desenvolupa procediments per capacitar l’alumne en el muntatge i manteniment de:

 • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 • Instal·lacions d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústria
 • Xarxes elèctriques aèries i subterrànies de baixa tensió
 • Màquines elèctriques
 • Instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis
 • Instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional en empreses que tinguin com a activitat el muntatge i el manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats i instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics; treballant com a:

 • Instal·lador/a i mantenidor/a electricista
 • Electricista de construcció
 • Electricista industrial
 • Electricista de manteniment
 • Instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes domòtics
 • Instal·lador/a i mantenidor/a d’antenes
 • Instal·lador/a de telecomunicacions en edificis d’habitatges
 • Instal·lador/a i mantenidor/a d’equips i instal·lacions telefòniques
 • Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

A quins altres estudis dóna accés?

 • A un altre Cicle Formatiu de grau mitjà
 • A un Cicle Formatiu de grau superior
 • Al Curs de Preparació de les Proves d’Accés al cicles formatius de grau superior
 • Al Batxillerat

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Automatismes industrials
 • Dibuix tècnic aplicat als automatismes
 • Mecanització de quadres elèctrics
 • Automatització elèctrica cablada
 • Automatització pneumàtica i electropneumàtica
 • Automatització programable
M2 - Instal·lacions elèctriques interiors
 • Equips, dispositius, materials i eines
 • Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges
 • Instal·lacions elèc. interiors en locals, oficines i indústries
 • Documentació tècnica de les instal·lacions elèc. interiors
 • Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques
M3 - Instal·lacions de distribució
 • Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió
 • Instal·lacions d’enllaç
M4 - Infra. comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • Instal·lacions d’antenes
 • Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació
M5 - Instal·lacions domòtiques
 • Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats
 • Instal·lacions domòtiques amb sistemes centralitzats i distribuïts
M6 - Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
M7 - Màquines elèctriques
 • Transformadors
 • Màquines rotatives de corrent continu
 • Màquines rotatives de corrent altern
M8 - Electrònica
 • Electrònica digital
 • Electrònica analògica
M9 - Electrotècnia
 • Corrent continu i electromagnetisme
 • Corrent altern
 • Màquines elèctriques
 • Seguretat en les instal·lacions electrotècniques
M10 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M11 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M12 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M13 - Síntesi
 • Síntesi
M14 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat