Manteniment Electrònic

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Família professional: Electricitat i electrònica
 • Codi del cicle: CFPS EEC0 (LOE)
 • Modalitat: presencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup tarda (de 15 a 21.30 h)
  • 2n curs: grup tarda (de 15 a 21.30 h)
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 360 € (preu públic) = 410 € /anuals

Competència general

Aquests estudis capaciten per mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum, així com planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
1052_Equips microprogramables 165 99 264
1056 Manteniment d'equips d'àudio 66 66 132
1057_Manteniment d'equips de vídeo 66 66 132
1054 Manteniment d'equips de veu i dades 99 66 165
1059 Infraestructures i desenvolupament del Manteniment electrónic 33 33 66
1051_Circuits electrónics analógics 165
165
1709_ltinerari per a l'ocupabilitat I 99
99
0179_Anglès professional 66
66
1665_Digitalización aplicada als sectors productius 33
33
1708 Sostenibilidad aplicada al sistema productiu 33
33
1053 Manteniment d'equips de radiocomunicacions 99 66 165
1055 Manteniment d'equips d'electrónica industrial 99 99 198
1058_Tècniques i processos de muntatge i Manteniment d'equips electrónics 99 20 119
1710_Itinerari per a l'Ocupabilitat II 66
66
MP optatiu 99
99
MPX: Projecte intermodular 198
198
Total 1485 515 2000

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

M1 - Equips microprogramables
 • Introducció als sistemes binaris, funcionament i muntatge de circuits combinacionals i aritmètics
 • Circuits seqüencials: els biestables, els comptadors i els registres
 • Circuits programables: Memòries, PLA i PLD’s i dispositius perifèrics
 • Sistemes microprogramables: el microprocessador i el microcontrolador
M2 - Manteniment d'equips de radiocomunicacions
 • Funcionament d’equips de radiocomunicacions
 • Manteniment d’equips de radiocomunicacions
 • Diagnosi d’avaries i reparació d’equips de radiocomunicacions
M3 - Manteniment d’equips de veu i dades
 • Funcionament d’equips de veu i dades
 • Manteniment d’equips de veu i dades
 • Diagnosi i reparació d’equips de veu i dades
M4 - Manteniment d'equips d'electrònica industrial
 • Control i regulació de velocitat de motors
 • Controladors lògics programables
 • Xarxes industrials
 • Manipuladors i robots
M5 - Manteniment d'equips d’àudio
 • Funcionament d’equips d’àudio
 • Manteniment d’equips d’àudio
 • Diagnosi d’avaries i reparació d’equips d’àudio
M6 - Manteniment d'equips de video
 • Manteniment i reparació d'equips de captació
 • Manteniment i reparació d'equips d'enregistrament i emmagatzematge
 • Manteniment i reparació d'equips de visualització
 • Disseny d’estris de processat per tall
M7 - Circuits electrònics analògics
 • Circuits analògics passius
 • Circuits analògics actius bàsics
 • Aplicacions de circuits analògics
 • Disseny de circuits analògics
M8 - Tècniques i processos de muntatge i manteniment d’equips electrònics
 • Edició i captura d’esquemes
 • Simulació de circuits electrònics
 • Disseny, construcció i posada a punt de circuits electrònics
M9 - Infraestructura i desenvolupament del manteniment electrònic
 • Planificació del manteniment
 • Gestió del manteniment
 • Gestió dels recursos humans i materials
M10 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M11 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M12 - Projecte de manteniment electrònic
 • Projecte de manteniment electrònic
M13 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol altre grau superior o a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en supervisió i verificació d'equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual;
 • tècnic o tècnica en reparació i manteniment de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió;
 • tècnic o tècnica en supervisió i verificació d'equips de sistemes de radiodifusió;
 • tècnic o tècnica en supervisió i verificació d'equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica;
 • tècnic o tècnica en reparació i manteniment de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica;
 • tècnic o tècnica en supervisió i verificació en xarxes locals i sistemes telemàtics;
 • tècnic o tècnica en reparació i manteniment d'equips de xarxes locals i sistemes telemàtics;
 • tècnic o tècnica en supervisió, verificació i control en sistemes de radioenllaç;
 • tècnic o tècnica en reparació i manteniment d'equips professionals d'àudio, de vídeo i d'equips industrials.

Amb aquest títol s'obté la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Batxillerat.
 • Batxillerat LOGSE.
 • BUP.
 • Tècnic/a de grau mitjà de formació professional.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a d'arts plàstiques i disseny.
 • Tècnic/a superior de formació professional o grau universitari o equivalent.
 • Tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 • Un curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
 • Una prova d'accés.
 • El segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • El COU o un curs preuniversitari.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat