Proves d'accés a Cicles Formatius

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2023
Inscripció:
del 7 al 20 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d'Educació
Import de la inscripció:
24,10 Euros (últim dia pagament 21 març – 22 h)
Llistes provisionals
admesos i exclosos:
31 març
Presentació de
documentació al
centre assignat:

De l’11 al 24 d’abril

(el 24 d’abril secretaria està oberta fins a la 18.30 h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
  • Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa.
  • Sol·licitud d’exempció de la part científico-tecnològica

Del 17 al 19 de maig (en període de reclamació de qualificacions):

  • Certificat acadèmic del PFI cursat a partir del curs 20/21.
Publicació llistes definitives
d’admesos i exempcions atorgades:
26 d’abril
Realització de la prova:
DIMECRES 3 de maig de 2023
HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2022
Inscripció:
del 7 al 20 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
Consultes:
web Departament d'Educació
Import de la inscripció:
38,75 Euros (últim dia pagament 21 març – 22 h)
Llistes provisionals
admesos i exclosos:
11 d’abril
Presentació de
documentació al
centre assignat:

Del 12 al 25 d’abril

(el 25 d’abril secretaria està oberta fins a la 13 h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant els models disponibles al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació i/o modificació de dades.
  • Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial, en cas de no figurar en la llista provisional
  • Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.
  • Sol·licitud de renúncia de la nota obtinguda en convocatòries anteriors
Publicació llistes
definitives d’admesos
i exempcions atorgades:
28 d’abril
Realització de la prova:

Part comuna: DIMARTS 23 de maig de 2023

Part específica: DIMECRES 24 de maig de 2023

HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

Convocatòria d'incidències
S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment al centre seu triat per fer la prova.
GRAU MITJÀ:
Inscripció: no més tard de les 12 h del 5 de maig de 2023
Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 8 de maig de 2023
Prova: 10 de maig de 2023 a les 9.30 h
GRAU SUPERIOR:
Inscripció: no més tard de les 12 h del 25 de maig de 2023
Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 29 de maig de 2023
Prova: 31 de maig de 2023
• part comuna, a les 9.30 h
• part específica, a les 16 h

PROVES D’ACCÉS 2023
Publicació dels resultats de les proves: [NOMÉS PER INTERNET]
GRAU MITJÀ

Provisionals : 16 de maig
Definitives : 23 de maig

GRAU SUPERIOR

Provisionals : 7 de juny
Definitives : 15 de juny

Horari consultes qualificacions:
GRAU MITJÀ

18 i 19 de maig

INSTRUCCIONS I HORARIS CONSULTES QUALIFICACIONS

GRAU SUPERIOR

12 i 13 de juny

INSTRUCCIONS I HORARIS CONSULTES QUALIFICACIONS

Reclamacions i recursos:
La persona aspirant pot presentar reclamació contra la qualificació de la prova i la valoració del currículum, adreçada a la comissió avaluadora.
Proves d’accés al Grau Mitjà
del 17 al 19 de maig
Proves d’accés al Grau Superior
del 8 al 12 de juny
La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.
Lliurament de certificats (a partir de les 12 h):
GRAU MITJÀ

24 de maig de 2023

GRAU SUPERIOR

19 de juny de 2023 (CERTIFICATS PROVA COMPLETA)
3 de juliol de 2023 (CERTIFICATS PARTS PROVA)

Exempcions a demanar al Departament d'Educació

MEMBRES COMISSIÓ AVALUADORA

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

MATERIAL ESPECIFIC GM

MATERIAL ESPECIFIC GS

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat