Mecanització

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Família professional: Fabricació mecànica
  Codi del cicle: CFPM FM20 (LOE)
 • Modalitat: presencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup de matí (de 8 a 14.30 h)
  • 2n curs per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 0 € (preu públic) = 50 € /anuals

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica, preparar màquines i sistemes, programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors, verificar productes mecanitzats, fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0001 Processos de Mecanitzat 66 33 99
0004 Fabricació per arrancament de ferritja. 264 198 462
0005 Sistemes automatizats. 66 66 132
0007 Interpretació gràfica 99   99
0006 Metrologia i assaig 99   99
1709. IPO I 99   99
0156 Anglès professional 66   66
1664 Digitalizació aplicada als sectors productius 33   33
1708 Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33   33
0002. Mecanizat per control numèric. 165 132 297
0003. Fabricació per abrasió, electroerosió, tall, conformat i processos especials. 132 86 218
1710 IPO II 66   66
Optatiu 99   99
1713. Projecte intermodular 198   198
Total 1485 515 2000

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Processos de mecanització
 • Processos de mecanització per arrencament de ferritja
 • Processos de mecanització per abrasió, electro- erosió, procediments especials, tall i conformat
 • Costos de mecanització
 • Tractaments tèrmics
M2 - Mecanització per control numèric
 • Programació de Màquines de CNC
 • Preparació de Màquines de CNC
 • Mecanització en Màquines de CNC
M3 - Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials
 • Fabricació per abrasió
 • Fabricació per electroerosió i processos especials
 • Fabricació per tall i conformat
 • Processos de soldadura
M4 - Fabricació per arrencament de ferritja
 • Torn
 • Fresadora
 • Màquines auxiliars per a l’arrencament de ferritja
 • Organització de processos de mecanització per arrencament de ferritja
M5 - Sistemes automatitzats
 • Preparació de sistemes automàtics
 • Programació de sistemes automàtics
M6 - Interpretació i representació gràfica
 • Interpretació gràfica
 • Representació gràfica
M7 - Metrologia i assajos
 • Metrologia
 • Assajos mecànics, metal·logràfics i no destructius
 • Control de processos
 • Sistemes i models de gestió de qualitat
M8 - Formació i Orientació Laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M9 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M10 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M11 - Síntesi
 • Síntesi
M12 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un altre cicle de grau mitjà
 • a un cicle de grau superior

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • operari ajustador o operària ajustadora de màquines eina;
 • polidor o polidora de metalls i afilador o afiladora d'eines;
 • operador o operadora de màquines per treballar metalls, de màquines eina o de robots industrials, i
 • torner o tornera, fresador o fresadora i mandrinador o mandrinadora.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 •  Tècnic/a bàsic/a.
 •  Tècnic/a.
 •  Tècnic/a superior.
 •  Tècnic/a auxiliar.
 •  Batxillerat superior (plans educatius anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig).
 •  Titulacions equivalents per accedir als cicles formatius de grau superior.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 •  Un curs de formació específic per accedir als cicles de grau mitjà.
 •  Una prova d'accés.
 •  El segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 •  El tercer curs del Pla 1963 o segon de comuns experimental dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics.
 •  El segon curs de BUP, amb un màxim de dues matèries suspeses.
 •  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.
 • Altres estudis o cursos de formació equivalents acadèmicament.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat