Automatització i Robòtica Industrial

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Desenvolupar projectes de sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d’automatització industrial
 • Desenvolupar projectes de sistemes de mesura i regulació en sistemes d'automatització industrial
 • Desenvolupar projectes de xarxes de comunicació en sistemes d'automatització industrial
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge de sistemes d'automatització industrial
 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Supervisar i realitzar la posada en marxa de sistemes d'automatització industrial

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Batxillerat o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Haver obtingut un títol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) 
 • Haver obtingut altra títol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior)

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional en empreses relacionades amb els sistemes automàtics industrials, en les àrees de disseny, muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial, treballant com a:

 • Cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Verificador/a d'aparells, quadres i equips elèctrics
 • Cap d'equip en un taller electromecànic
 • Tècnic/a en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Tècnic/a de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial
 • Programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials
 • Tècnic/a en disseny de sistemes de control elèctric
 • Dissenyador/a de circuits i sistemes integrats en automatització industrial

A quins altres estudis dóna accés?

 • Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
 • Estudis universitaris oficials de grau

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics - ECTS: 10
 • Automatització elèctrica cablada
 • Automatització pneumàtica i electropneumàtica
 • Automatització hidràulica i electrohidràulica
M2 - Sistemes seqüencials programables - ECTS: 10
 • Instal·lació i muntatge de PLCs
 • Programació de PLCs
 • Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials
M3 - Sistemes de mesura i regulació - ECTS: 10
 • Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament
 • Sistemes de regulació automàtica
 • Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades
M4 - Sistemes de potència - ECTS: 12
 • Configuració d’intal·lacions elèctriques
 • Electrònica de potencia
 • Maquines elèctriques
M5 - Documentació tècnica - ECTS: 5
 • Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial
 • Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
 • Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
M6 - Sistemes programables avançats - ECTS: 5
 • Sistemes avançats de control industrial
 • Sensors avançats
M7- Robòtica industrial - ECTS: 5
 • Configuració de robots industrials
 • Programació de robots industrials
 • Manteniment de robots industrials
 • Servo accionaments
M8 - Comunicacions industrials - ECTS: 11
 • Estructures i protocols de comunicacions industrials
 • Sistemes de control i supervisió de processos
 • Xarxes industrials
 • Sistemes d’accés remot a processos industrials
M9 - Integració de sistemes d’automatització industrial - ECTS: 11
 • Sistemes d’automatització industrial
 • Muntatge, programació i ajust dels sistemes
 • Posada en marxa dels sistemes d’automatització
 • Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització
M10 - Informàtica industrial - ECTS: 5
 • Equips, xarxes locals i entorn Web
 • Programació d’equips i sistemes industrials
M11 - Formació i orientació laboral - ECTS: 5
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M12 - Empresa i iniciativa emprenedora - ECTS: 4
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M13 - Projecte d’automatització i robòtica industrial - ECTS: 5
 • Projecte d’automatització i robòtica industria
M14 - Formació en centres de treball - ECTS: 22
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat