Planta Química

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Realitzar operacions de procés químic.
 • Preparar i condicionar màquines, equips i instal·lacions de planta química.
 • Realitzar el control local en planta química
 • Actuar sota normes de correcta fabricació, seguretat i mediambientals.
 • Preparar màquines, equips i instal·lacions d’energia i serveis auxiliars.
 • Operar màquines, equips i instal·lacions de producció i distribució d’energies i serveis auxiliars.
 • Realitzar el control local en instal·lacions d’energia i serveis auxiliars.

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional a les indústries químiques de diferents sectors (refinament de petroli, petroquímica, gasos, pintures, olis, sabons, etc.), treballant com a:

 • Operador/a principal en instal·lacions de tractament químic
 • Operador/a de màquines trituradores i mescladores de substàncies químiques
 • Operador/a d’equips de filtració, separació i depuració d’aigües
 • Personal auxiliar d’operacions d’instal·lacions de cogeneració elèctrica
 • Operador/a de refineries de petroli i gas natural

A quins altres estudis dóna accés?

 • A un altre Cicle Formatiu de grau mitjà
 • A un Cicle Formatiu de grau superior
 • Al Curs de Preparació de les Proves d’Accés al cicles formatius de grau superior
 • Al Batxillerat

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Operacions unitàries en planta química
 • Mescla i dosificació de matèries sòlides i fluides
 • Separació i classificació mecànica
 • Separacions per difusió
 • Envasat i condicionat de productes
M2 - Operacions de reacció en planta química
 • Reaccions químiques
 • Operació de reactors
 • Processos de fabricació
M3 - Control de processos químics industrials
 • Instrumentació i control. Mesures industrials
 • Control industrial
 • Autòmats programables
M4 - Operacions de generació i transferència d’energia en procés químic
 • Equips de producció d’energia tèrmica
 • Transmissió de calor i les seves aplicacions
 • Equips de fred industrial
 • Cogeneració
M5 - Transport de materials en indústria química
 • Conducció de fluids
 • Elements d’impulsió de fluids
 • Transport de sòlids
 • Emmagatzematge de sòlids, líquids i gasos
M6 - Paràmetres químics
 • Classificació dels productes químics
 • Preparació de sistemes dispersos
 • Presa de mostres en el procés
 • Mesura de variables fisicoquímiques
M7 - Tractament d’aigües
 • L’aigua en els processos industrials
 • Tractaments d’aigua afluent
 • Depuració d’aigües efluents
M8 - Principis de manteniment electromecànic
 • Xarxes de distribució i equips elèctrics
 • Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques
 • Elements mecànics i principis de manteniment
M9 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M11 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M12 - Síntesi
 • Síntesi
M13 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat