Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Organitzar i gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques
 • Organitzar el pla de mostreig i realitzar la presa de mostres
 • Realitzar assajos microbiològics i informar dels resultats
 • Realitzar assajos biotecnològics i informar dels resultats
 • Realitzar els assajos físics, avaluar i informar dels resultats
 • Realitzar els assajos fisicoquímics, avaluar i informar dels resultats
 • Aplicar tècniques instrumentals per a l’anàlisi química, avaluar i informar dels resultats
 • Realitzar anàlisis per mètodes químics, avaluar i informar dels resultats

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Batxillerat o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Haver obtingut un títol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) 
 • Haver obtingut altra títol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior)

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional a laboratoris de control de qualitat, laboratoris de plantes de tractament d’aigües i laboratoris d’investigació i desenvolupament de plantes pilot, treballant com a:

 • Tècnic/a de laboratori i de control de qualitat
 • Analista d’investigació i desenvolupament
 • Analista d’aigües
 • Analista de primeres matèries i productes acabats

A quins altres estudis dóna accés?

 • DIPLOMATURES: Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Podologia, Teràpia Ocupacional.
 • ENGINYERIES TÈCNIQUES: Aeronàutica, Agrícola, Forestal, Industrial, de Mines.
 • GRAUS: Biotecnologia, Farmàcia, Química

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Mostreig i preparació de la mostra - ECTS: 13
 • Preparació d’equips i mostres per a l’anàlisi
 • Pla de mostreig
 • Presa de mostres
M3 - Anàlisi instrumental - ECTS: 13
 • Mètodes elèctrics
 • Mètodes òptics
 • Mètodes de separació
M4 - Assajos físics - ECTS: 9
 • Tipus de materials
 • Assajos físics destructius i no destructius
M2 - Anàlisis químiques - ECTS: 15
 • Materials i reactius per anàlisi química
 • Mètodes d’anàlisi volumètrics i gravimètrics
 • Anàlisi orgànica
M5 - Assajos fisicoquímics - ECTS: 9
 • Propietats i assajos fisicoquímics.
 • Assajos organolèptics
M6 - Assajos microbiològics - ECTS: 10
 • Preparació d’equips i mostres. Tècniques de sembra
 • Anàlisi microbiològica d’aigües
 • Anàlisi microbiològica d’aliments
 • Anàlisi microbiològica d’aire i superfícies
M7 - Assajos biotecnològics - ECTS: 9
 • Biologia molecular
 • Assajos de mutagenicitat
M8 - Qualitat i seguretat en el laboratori - ECTS: 6
 • Sistemes de gestió de la qualitat
 • Tractament dels resultats analítics
 • Seguretat i gestió ambiental
M9 - Formació i orientació laboral - ECTS: 5
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora - ECTS: 4
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M12 - Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat - ECTS: 5
 • Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
M13 - Formació en centres de treball - ECTS: 22
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat