Operacions de Laboratori

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Preparar àrees i instal·lacions auxiliars de logística en la indústria química
 • Realitzar les operacions de càrrega, descàrrega, emmagatzematge i envasat de productes químics
 • Realitzar el control en la recepció i expedició de productes químics
 • Actuar sota normes de correcta fabricació, seguretat i mediambientals
 • Operar màquines, equips i instal·lacions de producció i distribució d’energies i serveis auxiliars

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera com a:

 • Auxiliar, operador o tècnic de laboratoris de química, de sectors químics, alimentaris, mediambientals, indústria transformadora, farmacèutica, matèries primeres i producte acabat, control i recepció de materials, centres de formació i investigació, control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia, assajos de productes de fabricació mecànica i microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües
 • Operador de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem
 • Mostrejador i assajos de camp

A quins altres estudis dóna accés?

 • A un altre Cicle Formatiu de grau mitjà
 • A un Cicle Formatiu de grau superior
 • Al Curs de Preparació de les Proves d’Accés al cicles formatius de grau superior
 • Al Batxillerat

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1: Química aplicada
 • Química bàsica
 • Química orgànica
 • Processos en la indústria química
M2: Mostreig i operacions unitàries de laboratori
 • Mostreig
 • Operacions mecàniques
 • Operacions tèrmiques i per difusió
M3 - Proves fisicoquímiques
 • Propietats fisicoquímiques
 • Propietats col·ligatives
 • Propietats òptiques
M4: Serveis auxiliars de laboratori
 • Equips i instruments auxiliars
 • Aplicacions dels serveis auxiliars
M5: Seguretat i organització en el laboratori
 • Seguretat en el laboratori
 • Higiene i gestió ambiental
 • Gestió de qualitat
M6: Operacions d’anàlisi química
 • Procediment analític
 • Volumetries i gravimetries
 • Tècniques analítiques
M7: Emmagatzematge i distribució en el laboratori
 • Instal·lacions i documentació
 • Emmagatzematge
M8: Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica
 • Instal·lacions i equips per assajos microbiològics
 • Assajos microbiològics
 • Assajos biotecnològics
M9: Assajos de materials
 • Propietats i aplicacions dels materials
 • Assajos mecànics, metal·logràfics i de corrosió
M10: Principis de manteniment electromecànic
 • Xarxes de distribució i equips elèctrics
 • Instal·lacions pneumàtiques i elèctriques
 • Elements mecànics i principis de manteniment
M11: Formació i Orientació Laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M12: Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M13: Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M14: Síntesi
 • Síntesi
M15: Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Empreses que han col·laborat en la formació dels alumnes

 • ABELAN CATALANA
 • APSALAB
 • CENAVISA
 • CENTRE TECNOLÒGIC DE LA QUÍMICA DE CATALUNYA
 • COLORES CERÀMICOS DE TORTOSA
 • CRISOL DE FRUTOS SECOS
 • CHELAB SILLIKER (ITÀLIA)
 • FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR PIFARRÉ
 • GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA
 • KELLOGG’S
 • LABORATORI ANALÍTIC VALLS
 • LA MORELLA NUTS
 • LABORATORIS VIDAL
 • MAYSTAR
 • MECOIL (ITÀLIA)
 • NOVUS CAROTENOID
 • OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA (ITÀLIA)
 • OMYA CLARIANA
 • RUFFINO (ITÀLIA)
 • STABLIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE (ITÀLIA)
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat