PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2022 / 2023

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.

Nou

Novetat curs 2022-2023:

La preinscripció al Grau Mitjà consta de dos processos de preinscripció diferents i un segon període d'admissió.

PROCÉS 1: ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ

Poden participar:

 1. Alumnat que està cursant 4rt ESO.
 2. Alumnat que ha superat un PQPI o un cicle formatiu de Grau Bàsic o FP Bàsica.
 3. Alumnat que ha realitzat el CAM, ha superat la prova d’accés (inclòs si està exempt) o té altres requisits d’accés i en el 2022 fa, com a màxim, 18 anys.

PROCÉS 2: RESTA D’ALUMNAT

Poden participar:
a) Alumnat que ha obtingut l’ESO anteriorment a l’any 2022, o que està cursant l’ESO però no ha participat en el procés 1 de continuïtat d’escolarització o que no ha estat admès en el procés 1 de continuïtat d’escolarització.
b) Alumnat que ha superat un PQPI o un cicle de Grau Bàsic o FP Bàsica i no ha participat o no ha estat admès en el procés 1 de continuïtat d’escolarització.
c) Alumnat que ha realitzat el CAM, ha superat la prova d’accés (inclòs si està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys. També els de 18 anys o menors que no han participat o no han estat admesos en el procés 1 de continuïtat d’escolarització.

Nou

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

Documentació identificativa:

- Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.
- Si l’alumne no té número identificador de RALC cal presentar el llibre de família, cas que l’alumne sigui menor d’edat.

Documentació a efectes de baremació:

 • Si encara s’està cursant l’ESO: certificat amb nota mitjana de 1r, 2n, 3r ESO.
 • Si ja s’ha finalitzat l’ESO: certificat acadèmic amb nota mitjana numèrica ESO. No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació (veure calendari).
 • Certificat prova d’accés. No cal certificat si la prova d’accés va ser superada a partir del 2011. Si no s’ha pogut obtenir el certificat, es pot adjuntar la certificació de la superació de la prova fins al final del període de reclamacions (veure calendari).
 • Per a preinscripció a 2n curs: últim butlletí de notes de 1r curs.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

*Alumnat amb continuïtat d’escolarització: disponible del 20 al 26 d’abril
* Resta d’alumnat: disponible del 17 al 23 de maig

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic.

Documentació identificativa:

Major d'edat (o es fan els 18 anys durant l'any 2022):

 • DNI o NIE o passaport.

Menor d'edat (i no es fan els 18 anys durant l'any 2022):

 • De l'alumne: DNI o NIE o passaport.
 • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Documentació a efectes de baremació:

 • Si encara s’està cursant l’ESO: certificat amb nota mitjana de 1r, 2n, 3r ESO.
 • Si ja s’ha finalitzat l’ESO: certificat acadèmic amb nota mitjana numèrica ESO. No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació (veure calendari).
 • Certificat prova d’accés. No cal certificat si la prova d’accés va ser superada a partir del 2011. Si no s’ha pogut obtenir el certificat, es pot adjuntar la certificació de la superació de la prova fins al final del període de reclamacions (veure calendari).
 • Per a preinscripció a 2n curs: últim butlletí de notes de 1r curs.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

* Alumnat amb continuïtat d’escolarització: disponible del 20 al 26 d’abril
* Resta d’alumnat: disponible del 17 al 23 de maig

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

No cal sol·licitar cita prèvia

Nou

4.- CALENDARI

PROCÉS 1: ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ

 • Publicació de l’oferta de places: 19 d’abril
 • OFERTA DE PLACES
 • Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d’abril
  (termini per enviar la documentació fins al 27 d’abril)
 • LListes amb puntuació provisional: 6 de maig
  • Tots els llistats es publicaran en aquest web

  LLISTAT PROVISIONAL

 • Termini per presentar una reclamació a l’admissió o exclusió: del 6 al 12 de maig, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses al procés de preinscripció (estar admès no implica tenir plaça, el procés de preinscripció continua): 16 de maig
 • LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS

 • Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional: 9 de juny
 • LLISTA DE SOL·LICITUDS AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL

 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 16 de juny, utilitzant l’eina electrònica
 • AVÍS IMPORTANT:

  Reclamacions preinscripció GM: del 9 al 16 de juny.
  És indispensable revisar la publicació del barem provisional i, en el cas que no estigui informada la qualificació o els criteris, acreditar-los documentalment a la sol·licitud de preinscripció, durant el període de reclamacions.

 • Llistes, amb puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny
 • LLISTAT AMB RECLAMACIONS RESOLTES

 • Llistes amb puntuació ordenada: 28 de juny
 • LLISTAT AMB PUNTUACIÓ ORDENADA

 • Llistes d’admesos: 8 de juliol
 • LLISTAT D'ADMESOS

  LLISTAT D'ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE

 • Matrícula ordinària: de l’11 al 15 de juliol

PROCÉS 2: RESTA D’ALUMNAT

Presentació de sol·licituds: del 17 al 23 de maig
(termini per enviar la documentació fins al 24 de maig)

 • LListes amb puntuació provisional: 9 de juny
  Tots els llistats es publicaran en aquest web
 • LLISTAT PROVISIONAL

 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 16 de juny, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Llistes, amb puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny
 • LLISTAT AMB RECLAMACIONS RESOLTES

 • Llistes amb puntuació ordenada: 28 de juny
 • LLISTAT AMB PUNTUACIÓ ORDENADA

 • Llistes d’admesos: 15 de juliol
 • LLISTAT D'ADMESOS

  LLISTAT D'ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE

 • Matrícula ordinària: del 18 al 22 de juliol

 • SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre
 • Vacants GM 2a fase admissió

 • Ampliació de peticions per al segon període d’admissió: del 14 al 16 de setembre
 • Llistes d’admesos: 21 de setembre
 • ADMESOS GM SETEMBRE CONTINUÏTAT D'ESCOLARITZACIÓ

  ADMESOS GM SETEMBRE RESTA ALUMNAT

 • Llistes d’admesos: 22 i 26 de setembre
 • Nou

  5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

  PROCÉS 1: ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ

  Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle.

  Només s’assignarà plaça (o llista d’espera) quan la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva sigui igual o superior a 5.

  • VIA 1: 70% de les places: via ESO o estudis equivalents
  • VIA 2: 20% de les places: via PQPI oi FP Bàsica o Grau Bàsic
  • VIA 3: 10% de les places: via Prova d’Accés, Curs d’Accés a Grau Mitjà, PFI i altres titulacions

  PROCÉS 2: RESTA D’ALUMNAT

  Les places s’assignen a les vacants resultants de l’oferta final, finalitzada l’assignació de l’alumnat admès del procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, segons les vies d’accés establertes en l’apartat anterior.

  Més informació: Web del Departament d’Educació

  Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

  Ministerio Educación
  Departament ensenyament
  Ministerio educación cultura y deporte
  SOC Departament Empresa i Educació
  Premi ensenyament
  QualiCAT

  L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

  Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

  Director: Narcís Almena

  Bureau Veritas
  Carrer Marcel·lí Domingo s/n
  Campus Sescelades
  43007 Tarragona
  TARRAGONA
  977 241 384
  977 242 256