Assessorament i reconeixement

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què m’ofereix?

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i com em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Obtenir un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer i amb informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, i on hi constarà:

 • Les recomanacions de la persona assessora.
 • L’itinerari formatiu i professional.
 • El dossier de la trajectòria professional.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €.

SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT EXPERIÈNCISA LABORAL

Què és pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

S’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o una experiència en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació. La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu, on hi constaran els crèdits o unitats formatives i mòduls reconeguts.

Per convalidar les Unitats Formatives o els crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE LA FORMACIÓ IMPARTIDA EN LES EMPRESES O ENTITATS

Finalitat

El reconeixement acadèmic de la formació impartida al seu personal en les empreses o entitats permet establir vincles entre la formació professional inicial i altres formacions impartides per empreses i entitats que possibilita gaudir, a qui les supera, dels efectes propis de la formació del sistema educatiu.

Abast

El reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats pot correspondre, únicament, als continguts (crèdits, mòduls o unitats formatives) derivats d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial

S’adreça

El reconeixement acadèmic de la formació impartida es pot aplicar a:

 • En el cas d’empreses, als seus treballadors o becaris.
 • En el cas d’entitats sense ànim de lucre, als seu associats, afiliats, treballadors, becaris o voluntaris.

Les persones poden o no disposar dels requisits d’accés a la formació professional del sistema educatiu.

Com funciona?

L’execució del reconeixement acadèmic de la formació impartida per empreses o entitats requereix prèviament:

 • La tramesa d’una sol·licitud de l’empresa o entitat al titular del centre educatiu.
 • La signatura d’un conveni o d’un acord entre el titular del centre educatiu i l’empresa o entitat.
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat