Projecte Educatiu de Centre

Preàmbul

El nostre centre, fundat l’any 1928, ha tingut dins l’àmbit de Tarragona una projecció història d’ensenyaments tècnicoprofessional de qualitat, amb una gran inserció laboral i reconeixement social dels titulats.

1.1. L’Escola del Treball

L’Estatut de Formació Professional promulgat el 21 d’octubre del 1924 i consolidat el 21 de desembre de 1925, creava les “Escuelas del Trabajo” depenents del “Ministerio del Trabajo”, com a centres que, regentats per Patronats locals d’FP fessin els ensenyaments tècnico-pràctics professionals de diferents oficis.

Atenent el contingut de l’estatut, l’any 1928 per primera vegada, s’impartiren a la ciutat de Tarragona, ensenyaments reglats de formació professional. La ubicació de les aules en els locals del “Patronato del Obrero” al carrer d’Armanyà, fent-se la inauguració del curs a l’Ajuntament de Tarragona el dia 4 de desembre.

Cent seixanta-quatre alumnes són els qui figuren en la primera llista dels arxius, set professors i dos mestres de taller els responsables de fer els ensenyaments en horari nocturn de dilluns a dissabte.

L’increment continuat de l’alumnat obliga a buscar uns altres locals al carrer Jaume I, a on actualment es troben els magatzems i tallers municipals. Fins l’any 1939 no s’inauguren les noves instal·lacions a l’edifici de nova planta construït per etapes al llarg de vuit anys, amb façana a la plaça Imperial Tarraco. Reduïda urbanísticament en les seves dimensions, actualment la façana dóna al passatge Soler Morey, anomenada així en memòria a un dels directors que ha tingut el centre.

Les branques que s’implantaren foren totes de tipus industrial: construcció, metall, electricitat, fusteria. Es cursaven en un període preparatori, dos de formació tècnica d’oficial i un únic curs de mestre. Fou en el curs 1944-45, quan s’establí la nova estructura docent dels tres cursos d’oficialia (2 comuns i un d’especialitat) i dos cursos de Mestratge Industrial. Posteriorment el 1949 es creà també una Escola de Pre-aprenentatge de dos cursos de durada.

1.2. Escola de Mestratge Industrial “Comte de Rius”

Quan fou promulgada, el 20 de juliol de 1955 la llei que regulava els nous ensenyaments professionals, l’Escola del Treball passà a anomenar-se “Escuela de Maestria Industrial”. S’implantà la nova estructura en graus d’Oficialia l’any 1962 i cinc anys més tard el grau de Mestratge. S’ampliaren els horaris i s’establiren també els ensenyaments en règim diürn a més dels de nocturn. La matrícula, que superà el miler d’alumnes, s’obrí també per a l’alumnat femení.

En complir-se el vint-i-cinquè aniversari de la posada en funcionament de l’Escola del Treball, s’amplià l’edificació existent a la Plaça Imperial Tarraco. Com a testimoniatge de gratitud a En Joaquim de Querol i de Rius, - Comte de Rius- enginyer industrial, professor des dels començaments i president del Patronat, el centre s’anomenà des d’aleshores “Escuela de Maestría Conde de Rius”.

Una efemèride remarcable per als ensenyaments professionals a Tarragona fou la inauguració, en començar el curs 1966-67, de la nova edificació, que com a ampliació, es construí la façana a l’avinguda Pius XII- avui Lluís Companys-, obra de l’arquitecte, professor de dibuix de l’escola, en Salvador Ripoll Sahagún.

1.3. Nominació de centre experimental d’FP.

El BOE del 6 d’agost de 1970 publicà la “Ley General de Educación” per tal de regular la renovació del sistema educatiu a tots els nivells. Va estar el decret 707 de 5 de març de 1976, el que realment va regulat l’FP fins avui, marcant-li tres objectius molt definits: “continuar la formació integral rebuda, capacitar per a l’exercici d’una professió i afavorir la continuació d’estudis”.

Aquests objectius els feren seus el professorat d’aquest centre que, amb una gran vocació, dedicació i preparació, encetaren la nova etapa de la reforma; la qual cosa els valgué la nominació de “Centre experimental”, el primer de tots els de l’estat.

Quedaren regulats els ensenyaments de primer i segon grau vigents fins ara i es començà a fer la branca administrativa i comercial, entre d’altres de nova creació. Posteriorment aquesta branca donà lloc a la creació del nou Institut Politècnic “Vidal i Barraquer”.

1.4. Institut Politècnic Nacional “Comte de Rius”

Tarragona, avantguardista en l’ensenyament professional, rep com a testimoniatge fefaent la nominació per a la seva escola d’Institut Politècnic Nacional (3-7-1975) i figura  en la primera llista de només disset centres en tot l’Estat.

L’experimentació, la novetat, la qualitat de l’ensenyament i la gran demanda de joves preparats foren les causes que la matrícula desbordés, en aquests anys, totes les previsions: quasi dos mil alumnes. El fet que es fessin ensenyaments diürns i nocturns permeté, amb grans dificultats, l’escolarització de l’allau d’alumnat; una part dels quals, la branca administrativa-comercial, durant uns anys ocupà aules de l’Institut de Batxillerat “Martí i Franquès”.

El Ministeri d’Educació de Madrid, atenent la petició feta pel Claustre de Professors, inicia la construcció de les edificacions actuals a la zona educacional, en terrenys cedits per l’Ajuntament de Tarragona.

L’any 1984 el centre es va ubicar en les instal·lacions actuals de la zona educacional, el centre i el claustre ha mantingut l’esperit innovador que sempre l’ha caracteritzat. Com a elements concrets d’aquesta dinàmica, poden remarcar-se els següents:

 • En el marc de la Llei 8/1983 de 18 d’abril, el centre elaborà un projecte per a l’atenció dels alumnes amb mancances i dificultats d’aprenentatge. Aquesta experiència rebé l’autorització corresponent per Ordre de 25 d’agost de 1983 amb la designació de CURSOS d’adaptació a la formació professional de primer grau. (Actualment suprimits).
 • El curs 1988/89 és designat centre pilot de normalització lingüística i centre experimental de règim ordinari “CERO” del Departament d’Ensenyament.
 • Per Ordre 4-5-1989 del Departament d’Ensenyament, són autoritzats els ensenyaments experimentals MÒDULS PROFESSIONALS 3 D’AUTOMÀTICA ROBÒTICA que correspon al CFGS Sistemes de Regulació i Control Automàtics.

De la necessitat de millorar la inserció professional dels alumnes i de la col·laboració del sector industrial de l’entorn de Tarragona va propiciar l’inici d’uns ensenyaments de formació professional en els que les pràctiques a l’empresa tenen un gran pes específic. Aquests ensenyaments, coneguts com a “DUAL” es van impartir durant els cursos 1991-92 fins al 1995-96, en les especialitats d’FPII de QUÍMICA DE LA INDÚSTRIA I MANTENIMENT ELECTRO-MECÀNIC i van ser autoritzats per Ordre de 28-1-1991.

1.5. L’IES Comte de Rius.

Des del curs 1995-96 el nostre Institut va passar a ser un Institut d’Educació Secundària, segons l’aplicació de la LOGSE. Des d’aquell moment s’ha produït:

 • Implantació de l’ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS.
 • Desdoblament del centre i la desaparició de l’ESO, traslladada a l’IES de Sant Pere i Sant Pau.
 • Conversió del nostre centre en un Institut d’estudis post-obligatoris
 • Proposta de nomenament del centre com a IES-SEP (CURS 1999-2000)
 • Col.laboracions externes: del nostre Institut amb empreses de l’entorn en la formació no reglada de professionals: MAI, BAYER, GREMI D’ELECTRICISTES.
 • Implantació de la casa d’oficis (curs 1998/99)
 • Vinculació del centre amb una experiència per implantar un sistema de gestió i funcionament basat en la norma ISO9001-2000 promogut pel Departament d’Ensenyament.
 • Desenvolupament de cursos transnacionals de postgrau dirigits a exalumnes del centre i a nois/es amb titulació de nivell de COU i estudis Universitaris.

Objectius

Tret definitori

Objectius

Activitats

 

 • La voluntat de l’INS Comte de Rius és la de fomentar l’esperit crític dels seus alumnes, capacitant-los en prendre decisions, la de tenir una actitud responsable en la feina i respectuosa vers la societat i l’entorn i la de sentir-se satisfet i predisposat en l’aprenentatge continu.

 

2.1.1. Potenciar la participació dels alumnes a classe, en l’elecció de delegat, en les eleccions dels representants del Consell Escolar i propiciar la participació col·lectiva.

 

 • Elecció de delegats/des
 • Elecció al Consell Escolar
 • Participació en la Junta de delegats/des
 • Aplicar metodologies que facilitin actituds a classe favorables a la participació de l’alumnat
 • Facilitar la creació d’associacions d’alumnes i d’exalumnes

 

2.1.2. Fomentar actituds i comportaments que impliquin un esperit crític per prendre decisions de manera responsable

 

 • Aplicació de metodologies i d’actituds a classe favorables a desenvolupar l’esperit crític
 • Gestió de bústies de suggeriments
 • Aplicació d’enquestes on es recullin els suggeriments dels diferents sectors del centre
 • Anàlisi i valoració dels suggeriments
 • Participació en la revista, pàgina web del centre

 

2.1.3. Responsabilitzar els alumnes en la feina: puntualitat, ordre, neteja, i rigor

 

 • Aplicació de metodologies i d’actituds a classe favorables a aconseguir l’objectiu
 • Control sistemàtic de l’assistència
 • Recollir en les programacions  les actituds que es volen assolir i donar-les un pes en els criteris d’avaluació
 • Donar exemple en l’actuació diària a classe
 • Explicar el valor d’aquestes actituds al món laboral

 

2.1.4. Estimular l’autoestima valorant les feines ben fetes, per tal de sentir-se satisfet amb allò que es fa.

 

 • Correcció en el tracte personal, per tal d’afavorir l’interès per les feines que s’hi fan
 • Interès de l’equip docent en el procés d’aprenentatge de l’alumne, per tal d’ajudar-lo a adonar-se d’aquells aspectes en què està millorant
 • Creació d’uns premis als millors alumnes de la promoció i als millors treballs/ projectes
 • Presentació dels treballs ben fets a la comunitat educativa, com a eina d’aprenentatge
 • Publicació de treballs o articles a la revista i a la pàgina web del centre

 

2.1.5. Fomentar el reciclatge i el respecte medioambiental

 

 • Gestió responsable dels residus
 • Promoció del reciclatge i valorització de residus
 • Promoció de campanyes de conscienciació medioambiental i de salut

 

2.1.6. Promoure la superació personal, per tal d’afrontar i donar solucions a les dificultats.

 

 • Atenció personalitzada a l’alumne amb mancances d’aprenentatge
 • Atenció psicològica

Tret definitori

Objectius

Activitats

 

 • L’INS Comte de Rius vol transmetre als seus alumnes els valors bàsics d’una societat democràtica, plural i aconfessional, de: respecte, llibertat, responsabilitat, solidaritat, diàleg i participació.

 

2.2.1. Potenciar la participació dels alumnes a classe, en l’elecció de delegat/da, en les eleccions dels representants del Consell Escolar i propiciar l’associacionisme.

 

 • Aplicació de la normativa per a les eleccions de delegats, al Consell Escolar, Juntes de delegats… (Veure objectiu 1.1.)

 

2.2.2. Fomentar actituds i comportaments que suposin el desenvolupament dels valors de la solidaritat, el diàleg, la participació, el respecte i la responsabilitat

 

 • Fer campanyes solidàries
 • Adopció d’actituds i pràctiques democràtiques a l’aula
 • Potenciació de conductes no discriminatòries, en el dia a dia

Tret definitori

Objectius

Activitats

 

 • L’INS Comte de Rius garanteix un ús normalitzador i no discriminatori de les dues llengües oficials. El català és la llengua  de comunicació oral i escrita del Centre. Així mateix és facilitarà, dins les possibilitats, el coneixement de llengües estrangeres.

2.3.1. Aplicar el projecte lingüístic del centre

 

 • Avaluació i revisió del projecte

 

 

2.3.2. Utilitzar el català com a llengua vehicular

 

 • Ús del català com a llengua vehicular a classe
 • Ús del català com a llengua de comunicació escrita interna i externa del centre

 

2.3.3. Intentar evitar els conflictes per usos lingüístics

 

 • Adopció de mesures flexibles i comprensives amb els alumnes que han arribat fa poc a Catalunya
 • Seguiment de la normativa en aquests casos

Tret definitori

Objectius

Activitats

 

 • L’educació que ofereix l’INS Comte de Rius vol potenciar les capacitats de cada alumne i es fonamenta en un tracte personalitzat tot orientant-la a inserir els joves en el món laboral, a facilitar-los l’accés a la Universitat, i a afavorir-los l’autoocupació.

 

 

2.4.1. Promoure la corresponsabilitat de l’alumnat implantant metodologies actives i que es constitueixin en subjectes actius del procés educatiu, promovent el treball autònom i l’autoaprenentatge

 

 • Fer de la biblioteca una mediateca (llibres, revistes, ordinadors, connexió a internet...)
 • Crear espais d’estudi per l’alumnat

 

2.4.2. Fomentar que Departaments Didàctics i Equips Docents contemplin en les seves programacions l’avaluació del treball autònom de l’alumnat i incrementant la vessant pràctica dels coneixements

 

 • Optimització de l’ús d’aules específiques, laboratoris, aules d’informàtica..., en totes les seves vessants educatives

 

2.4.3. Impulsar la contractació laboral dels nostres alumnes.

 

 

 • Actualització i ampliació de la borsa de treball
 • Col·laboració amb el servei Català de Col·locació

 

2.4.4.  Facilitar la transició de l’escola-treball

 

 • Realització de l’orientació professional personalitzada
 • Preparació de currículum, entrevistes i tècniques de recerca de treball

 

2.4.5. Fomentar la inquietud per la continuació d’estudis tècnics i universitaris.

 

 • Adequació dels continguts curriculars als nivells exigits per l’accés a la Universitat.
 • Participació en les activitats organitzades per les diferents Universitats.
 • Organització de tasques d’orientació acadèmica i difusió de la informació

 

2.4.6. Promoure iniciatives encaminades a l’autoocupació i desenvolupar l’esperit empresarial

 

 • Organització de visites i xerrades dels diferents gremis i Institucions Empresarials.
 • Participació en els programes educatius encaminats a despertar l’esperit empresarial
 • Contactes amb exalumnes joves empresaris per comunicar les seves experiències.

Tret definitori

Objectius

Activitats

 

 • L’INS Comte de Rius ofereix també una formació  adequada a l’entorn social i laboral , col·laborant amb empreses i institucions per tal de mantenir la professionalitat del professorat i el nivell tècnic i la satisfacció dels alumnes.

 

 

2.5.1. Oferir una oferta que intenti donar resposta a les necessitats de l’entorn

 

 • Promoció del centre per a la captació d’alumnes
 • Aplicació de la millora continua en l’aspecte  acadèmic i de recursos
 • Adaptació a nous perfils i professions amb perspectives de futur

 

2.5.2. Intentar adaptar-se a la dinàmica i necessitats  del món laboral del nostre entorn, escurçant les diferències entre els ensenyaments reglats i l’entorn empresarial

 

 • Adequació dels currículums
 • Formació en nous camps tecnològics
 • Seguiment de la FCT

 

2.5.3. Estar al dia en les noves tecnologies requerides per a la indústria

 

 • Adquisició de nous equipaments
 • Optimització de recursos

 

2.5.4. Relacionar l’alumnat amb el món laboral

 

 • Visites tècniques a empreses de les especialitats afins

 

2.5.5. Vincular les empreses i institucions com a mitjà d’actualització professional i acadèmica

 

 

 • Cursos de formació per al  professorat
 • Formació i actualització professional dels alumnes.

 

2.5.6. Recollir les necessitats de formació d’entitats i empreses de l’entorn per a incorporar-les a les activitats del centre i afavorir la formalització de convenis de col·laboració

 

 • Manteniment de contactes amb els diferents  sectors per tal de recollir-ne les iniciatives i necessitats
 • Programació de les activitats de formació en funció de les demandes i les possibilitats del centre
 • Programació de l’oferta d’activitats de formació convalidables amb parts dels cicles formatius

Tret definitori

Objectius

Activitats

 

 • L’INS Comte de Rius és un centre escolar obert i participatiu en les activitats de caire social i dóna suport a iniciatives d’interès en relació amb d’altres centres escolars.

 

2.6.1. Promoure contactes amb d’altres centres per aconseguir establir unes vies de participació vers a esdeveniments d’interès social i general

 

 • Jornades de portes obertes
 • Col·laborar en l’orientació a alumnes d’altres centres

 

2.6.2. Promoure la participació en esdeveniments de tipus social i general del municipi

 

 • Facilitar la utilització del centre a les entitats del municipi

 

2.6.3. Promoure la  projecció del centre en la societat

 

 • Difondre les activitats del centre als mitjans de comunicació

Tret definitori

Objectius

Activitats

 

 • L’INS Comte de Rius té especial interès en la formació permanent d’exalumnes, així com de professionals en actiu, dins dels sectors industrials de l’entorn.

 

2.7.1.  Continuar les accions de Formació Ocupacional i Continua

 

 • Desenvolupament d’aquests cursos
 • Gestió de la publicitat
 • Seguiment dels continguts de pràctiques i econòmic

 

2.7.2. Plantejar-se la formació d’exalumnes i de professionals en actiu com una manera de publicitar el centre i els seus estudis,  i d’incrementar la inserció dels alumnes i d’augmentar les empreses col·laboradores

 

 • Desenvolupament de la formació no reglada de manera  correcta i seriosa
 • Elaboració d’enquestes del grau de satisfacció dels usuaris
 • Gestió de la inserció d’alumnes en aquestes empreses

 

2.7.3. Mantenir i incrementar la formació a les empreses de l’entorn

 

 • Manteniment de contactes amb els diferents  sectors per tal de recollir-ne les iniciatives i necessitats
 • Programació de les activitats de formació en funció de les demandes i les possibilitats del centre

Tret definitori

Objectius

Activitats

 

 • L’INS Comte de Rius propicia l’actualització científica, tecnològica i pedagògica, i està obert a innovacions educatives i promou la millora contínua com a principi d’organització de centre.

 

2.8.1. Facilitar la formació del seu personal docent i no docent, especialment quan fa referència a l’actualització curricular que s’ha d’impartir al centre

 

 • Informació de l’oferta de formació que ens arriba al centre
 • Recollida i Gestió de les necessitats de formació dels diferents col·lectius
 • Conducció de les iniciatives a l’administració per tal que siguin viables
 • Planificació de cursos interns de centre

 

2.8.2. Propiciar la formació en les noves tecnologies i equipaments adquirits

 

 • Planificació i comunicació de la formació
 • Vincular la compra d’equipament a la formació

 

2.8.3. Facilitar l’experimentació d’innovacions educatives

 

 • Valoració de les innovacions proposades des del professorat
 • Ajut adequat a la proposta d’innovació

 

2.8.4. Introduir tècniques de gestió de qualitat

 

 • Establir un sistema de Gestió de la Qualitat i Millora Continua
 • Creació de la Coordinació de Qualitat

 

 

2.8.5.  Introduir mecanismes d’avaluació

 

 • Creació de mecanismes d’avaluació interna del centre
 • Creació de mecanismes d’avaluació externa del centre

Tret definitori

Objectius

Activitats

 

 • La gestió de L’INS Comte de Rius es fonamenta en la transparència i en la participació activa de tota la comunitat educativa, i es promouen els mecanismes necessaris per fer-les efectives.

 

2.9.1. Gestionar el centre amb transparència

 

 • Comunicació de les decisions i informacions rebudes als sectors afectats
 • Convocatòria de reunions regulars amb Caps de Departament, claustres, Consell escolar…
 • Gestió econòmica transparent

 

2.9.2. Facilitar la participació dels diferents sectors escolars

 

 • Demanda de l’opinió sobre diferents temes als sectors afectats
 • Establiment de mecanismes de recollida de suggeriments
 • Creació de comissions en el consell escolar, per al seguiment de diferents temes

 

2.9.3. Millorar el sistema de comunicació interna de centre

 

 • Utilització de la web interna de centre com a eina de difusió.
 • Implementar un sistema de gestió documental obert a la comunitat educativa

Tret definitori

Objectius

Activitats

 • L’INS Comte de Rius crea condicions adequades per estimular el treball en equip i la relació personal de professors, alumnes i personal no docent.

2.10.1. Estimular el treball en equip

 • Funcionament dels equips docents
 • Planificació dels temes a tractar a les reunions i de l’horari
 • Preparació col·legiada de treballs de síntesi
 • Coordinació de les tasques acadèmiques per part dels equips docents
 • Coordinació dels membres dels departaments
 • Millores en els àmbits de reunió, despatxos, departaments, sala de visites…

 

2.10.2. Millorar les relacions del personal del centre

 

 • Afavoriment d’un clima cordial entre professor, alumnes i Pas
 • coordinació d’activitats lúdiques, extraescolars

VIGÈNCIA I REVISSIÓ

Per a les modificacions i revisions del Projecte Educatiu de Centre s’aplicarà el procediment PGQ07, del sistema de gestió de la Qualitat

 • El projecte educatiu de centre serà vigent mentre no s’aprovi una nova revisió per l’òrgan competent.
 • La revisió es podrà iniciar a instància de la Direcció, del Claustre o del Consell Escolar del centre.
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
Bureau Veritas
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256