Sistemes de Telecomunicació i Informàtics

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Organitzar, gestionar i supervisar el muntatge de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis
 • Gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual en estudis i unitats mòbils
 • Gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de sistemes de transmissió per ràdio i televisió en instal·lacions fixes i unitats mòbils
 • Desenvolupar projectes d’instal·lacions de telecomunicació per a la recepció i distribució de senyals de ràdio i televisió en l'entorn d'edificis
 • Desenvolupar projectes d’instal·lacions de telefonia en l'entorn d'edificis
 • Desenvolupar projectes d’infraestructures de xarxes de veu i dades en l'entornd'edificis

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Batxillerat o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Haver obtingut un títol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) 
 • Haver obtingut altra títol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior)

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional en empreses dedicades a les telecomunicacions, integració de sistemes, xarxes de banda ampla, telemàtica i mitjans audiovisuals, treballant com a:

 • Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis
 • Especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació
 • Cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions
 • Tècnic/a en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual
 • Tècnic/a en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió
 • Tècnic/a en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió
 • Tècnic/a en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics
 • Tècnic/a en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en sistemes de radioenllaços
 • Especialista en integració, instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics

A quins altres estudis dóna accés?

 • Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
 • Estudis universitaris oficials de grau

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions- ECTS: 8
 • ICT per a senyals de radiodifusió sonora i televisió
 • ICT per a serveis de telefonia i banda ampla
M2 - Sistemes informàtics i xarxes locals - ECTS: 11
 • Selecció i configuració d’equips informàtics
 • Configuració de serveis generals i funcions específiques en el sistema informàtic
 • Configuració d’infraestructures de xarxes de veu i dades amb cablatge estructurat
 • Xarxes d’àrea local (LAN) i xarxes sense fil (WLAN). Disseny i configuració
 • Posada en marxa i manteniment de sistemes informàtics i xarxes e dades
M3 - Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions- ECTS: 8
 • Replanteig d’infraestructures de sistemes de telecomunicació
 • Muntatge i manteniment de conjunts de captació i distribució de senyals de ràdio i TV
 • Muntatge i manteniment d’infraestructures d’accés al servei de telefonia i de xarxes de banda ampla
M4 - Sistemes de producció audiovisual - ECTS: 10
 • Muntatge d’instal·lacions de so
 • Muntatge d’instal·lacions d’imatge
 • Manteniment d’instal·lacions d’imatge i so
M5 - Sistemes de radiocomunicacions - ECTS: 9
 • Sistemes de transmissió per a Radio i Televisió
 • Muntatge i manteniment de sistemes de ràdio i TV
M6 - Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions- ECTS: 6
 • Plànols i esquemes d’instal·lacions de telecomunicacions
 • Documentació tècnica de telecomunicacions
M7 - Sistemes de telefonia fixa i mòbil - ECTS: 8
 • Sistemes de telefonia fixa
 • Sistemes de telefonia mòbil i radiocomunicacions
 • Sistemes de telefonia en xarxes IP
M8 - Elements de sistemes de telecomunicacions - ECTS: 8
 • Caracterització i avaluació dels sistemes i senyals de telecomunicacions
 • Elements i qualitat de conducció dels senyals. Antenes i línies de transmissió
M9 - Xarxes telemàtiques - ECTS: 9
 • Configuració d’encaminadors i protocols, manteniment i verificació de dispositius d’àrea estesa
 • Protocols, configuració, manteniment i verificació de dispositius d’àrea local i de seguretat
M10- Sistemes integrats i llar digital - ECTS: 7
 • Comunicacions, seguretat i control de l’entorn
 • Accés interactiu i emmagatzematge a continguts multimèdia
M11 - Fonaments de programació - ECTS: 5
 • Programació estructurada
 • Disseny modular
M14 - Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics - ECTS: 5
 • Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics
M12 - Formació i orientació laboral - ECTS: 5
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M13 - Empresa i iniciativa emprenedora - ECTS: 4
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M15 - Formació en centres de treball - ECTS: 22
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat