Projectes d'Edificació

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Realitzar representacions de construcció.
 • Realitzar i supervisar desenvolupament de projectes d’edificació.
 • Representar instal·lacions d’edificis.
 • Realitzar el seguiment de la planificació en construcció.
 • Procesar el control de costos en construcció.
 • Gestionar sistemes de documentació de projectes de construcció.
 • Realitzar replanteigs de projectes.
 • Col·laborar en el procés de certificació energètica d’edificis.

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Batxillerat o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Haver obtingut un títol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) 
 • Haver obtingut altra títol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior)

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional com a personal assalariat o autònom en estudis d’arquitectura i enginyeria, delineació, consultories, promotores immobiliàries, empreses constructores i Administracions Públiques; treballant com a:

 • Delineant projectista d’edificació.
 • Delineant d’edificació.
 • Delineant d’instal·lacions.
 • Maquetista de construcció.
 • Ajudant de Cap d’Oficina Tècnica.
 • Ajudant de Planificador.
 • Ajudant de Tècnic de Control de Costos.
 • Tècnic de control documental.
 • Especialista en replanteigs.
 • Ajudant de procesos de certificació energètica d’edificis.
 • Tècnic d’eficiència energètica d’edificis.
 • Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

A quins altres estudis dóna accés?

 • Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
 • Estudis universitaris oficials de grau

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Representacions de construcció- ECTS: 18
 • Representació bàsica de projectes de construcció.
 • Representació assistida per ordinador.
 • Presentació i gestió documental de projectes de construcció.
M2 - Amidaments i valoracions de construcció - ECTS: 6
 • Amidaments i pressupostos.
 • Control de costos.
M3 - Replanteigs de construcció - ECTS: 7
 • Organització dels replanteigs.
 • Replanteigs d’obres.
M4 - Planificació de construcció - ECTS: 6
 • Estudis i plans de seguretat.
 • Planificació de projectes i obres.
M5 - Instal·lacions en edificació - ECTS: 8
 • Instal·lacions d’aigua i electricitat.
 • Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’ACS.
 • Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de telecomunicacions.
M6 - Eficiència energètica en edificació- ECTS: 4
 • Limitació de la demanda energètica d’edificis.
 • Qualificació energètica d’edificis.
M7 - Desenvolupament de projectes d’edificació residencial - ECTS: 11
 • Estudis previs de projectes d’edificació.
 • Projecte bàsic d’edificació.
 • Projecte executiu d’edificació.
 • Projectes d’edificació amb programari de modelatge.
M8 - Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial - ECTS: 9
 • Organització i desenv. de proj. d’instal·lacions en edificació.
 • Doc. gràfica de projectes d’instal·lacions en edificació.
 • Doc. escrita de projectes d’instal·lacions en edificació.
M9 - Estructures de construcció - ECTS: 6
 • Càlcul d’elements estructurals.
 • Construcció d’elements estructurals.
 • Terrenys i obres de terra.
M10 - Disseny i construcció d’edificis - ECTS: 9
 • Definició de projectes d’edificació.
 • Solucions constructives en edificació.
 • Estructures en edificació.
M11 - Formació i orientació laboral - ECTS: 5
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora - ECTS: 4
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
M13 - Projecte en edificació - ECTS: 5
 • Projecte en edificació.
M14 - Formació en centres de treball - ECTS: 22
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat