Química Industrial

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Organitzar les operacions de la planta química
 • Verificar el condicionament d’instal·lacions de procés químic, d’energia i auxiliars
 • Coordinar els processos químics i d’instal·lacions d’energia i auxiliars
 • Supervisar els sistemes de control bàsic
 • Supervisar i operar els sistemes de control avançat i d’optimització
 • Supervisar el correcte compliment de les normes de seguretat i ambientals del procés químic
 • Verificar la formulació i preparació de mescles de productes químics
 • Coordinar i controlar el condicionament i emmagatzematge de productes químics

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Batxillerat o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Haver obtingut un títol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) 
 • Haver obtingut altra títol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior)

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional a les indústries químiques de diferents sectors (refinament de petroli, petroquímica, gasos, pintures, olis, explosius, etc.), treballant com a:

 • Encarregat/ada de planta química
 • Encarregat/ada d’operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics Supervisor/a d’àrea de producció d’energia
 • Supervisor/a d’àrea de serveis auxiliars
 • Supervisor/a de refineries de petroli i gas natural
 • Cap d’equip en instal·lacions de tractament químic
 • Cap d’equip en magatzems en indústries químiques
 • Cap de parc de tancs en indústries químiques
 • Cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics
 • Supervisor/a de sistemes de control
 • Supervisor/a de cambra de control
 • Supervisor/a d’àrea en plantes de química de transformació
 • Supervisor/a d’àrea de condicionat
 • Responsable de formulació

A quins altres estudis dóna accés?

 • DIPLOMATURES: Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Podologia, Teràpia Ocupacional.
 • ENGINYERIES TÈCNIQUES: Aeronàutica, Agrícola, Forestal, Industrial, de Mines.
 • ENGINYERIA: Química
 • GRAUS: Farmàcia, Química

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1-Organització i gestió en indústries químiques - ECTS: 4
 • Gestió de la qualitat
 • Gestió i organització de la producció
M2 - Transport de sòlids i fluids - ECTS: 8
 • Control del transport de líquids
 • Control del transport de gasos
 • Control del transport de sòlids
M3 - Generació i recuperació d’energia - ECTS: 10
 • Generació i distribució d’energia
 • Transmissió de calor
 • Tractament d’aigües
 • Fred industrial
M4 - Operacions bàsiques en la indústria química - ECTS: 14
 • Operacions unitàries i processos químics
 • Operacions de separació mecànica
 • Operacions de separació tèrmica
 • Operacions de separació per difusió
M5 - Reactors químics - ECTS: 7
 • Processos de reacció
 • Reaccions electroquímiques
 • Bioreactors
M6 - Regulació i control de procés químic - ECTS: 17
 • Presa de mostra i control de qualitat
 • Elements de control bàsic en planta química
 • PLC
 • Optimització de processos amb control avançat
M7 - Formulació i preparació de mescles - ECTS: 7
 • Química transformadora
 • Tècniques de barrejat i preparació de mescles
M8 - Condicionat i emmagatzematge de productes químics - ECTS: 5
 • Envasament i etiquetatge de productes químics
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Càrrega i descàrrega de productes químics
M9 - Prevenció de riscos en indústries químiques - ECTS: 5
 • Riscos a la indústria química
 • Riscos ambientals
M10 - Manteniment electromecànic en indústries de procés - ECTS: 7
 • Materials i elements mecànics
 • Instal·lacions i màquines hidràuliques, pneu. i elèc.
 • Organització del manteniment bàsic
M11 - Formació i Orientació Laboral - ECTS: 5
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M12 - Empresa i iniciativa emprenedora - ECTS: 4
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M13 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M14 - Projecte d’indústries de procés químic - ECTS: 5
 • Projecte d’indústries de procés químic
M15 - Formació en centres de treball - ECTS: 22
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat