Química Industrial

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Família professional: Química
  Codi del cicle: CFPS QUA0 (LOE)
 • Modalitat: presencial (grup de matí i de tarda); semipresencial (grup de tarda)
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup matí (de 8 h a 14.30 h) i grup tarda (de 15 h a 21.30 h)
  • 2n curs: per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 360 € (preu públic) = 410 € /anuals

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i controlar les operacions de les plantes de procés químic i de cogeneració d'energia i serveis auxiliars associats, supervisar i assegurar el seu funcionament, posada en marxa i parada, verificar les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0185 Organització i gestió en indústries químiques 66 33 99
0186 Transport de sòlids i fluids 99 33 132
0187 Generació i recuperació d’energia 132 86 218
0188 Operacions bàsiques en la indústria química 165 66 231
0189 Reactors químics 99 33 132
0190 Regulació i control de procés
químic
165 99 264
0191. Manteniment electromecànic en indústries de procés. 33 33 66
0192 Formulació i preparació de mescles 66 66 132
0193 Condicionament i emmagatzematge de productes químics 33 33 66
0194 Prevenció de riscos en indústries químiques 33 33 66
0179. Anglès professional 66   66
1665. Digitalització aplicada als sectors productius 33   33
1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33   33
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I 99   99
1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II 66   66
0195. Projecte intermodular 198   198
Mòdul professional optatiu 99   99

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1-Organització i gestió en indústries químiques
 • Gestió de la qualitat
 • Gestió i organització de la producció
M2 - Transport de sòlids i fluids
 • Control del transport de líquids
 • Control del transport de gasos
 • Control del transport de sòlids
M3 - Generació i recuperació d’energia
 • Generació i distribució d’energia
 • Transmissió de calor
 • Tractament d’aigües
 • Fred industrial
M4 - Operacions bàsiques en la indústria química
 • Operacions unitàries i processos químics
 • Operacions de separació mecànica
 • Operacions de separació tèrmica
 • Operacions de separació per difusió
M5 - Reactors químics
 • Processos de reacció
 • Reaccions electroquímiques
 • Bioreactors
M6 - Regulació i control de procés químic
 • Presa de mostra i control de qualitat
 • Elements de control bàsic en planta química
 • PLC
 • Optimització de processos amb control avançat
M7 - Formulació i preparació de mescles
 • Química transformadora
 • Tècniques de barrejat i preparació de mescles
M8 - Condicionat i emmagatzematge de productes químics
 • Envasament i etiquetatge de productes químics
 • Emmagatzematge de productes químics
 • Càrrega i descàrrega de productes químics
M9 - Prevenció de riscos en indústries químiques
 • Riscos a la indústria química
 • Riscos ambientals
M10 - Manteniment electromecànic en indústries de procés
 • Materials i elements mecànics
 • Instal·lacions i màquines hidràuliques, pneu. i elèc.
 • Organització del manteniment bàsic
M11 - Formació i Orientació Laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M12 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M13 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M14 - Projecte d’indústries de procés químic
 • Projecte d’indústries de procés químic
M15 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol altre grau superior i a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • encarregat o encarregada de planta química;
 • encarregat o encarregada d'operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics;
 • supervisor o supervisora d'àrea de producció d'energia, de serveis auxiliars;
 • supervisor o supervisora de refineries de petroli i gas natural;
 • cap d'equip en instal·lacions de tractament químic, magatzems en indústries químiques;
 • cap de parc de tancs en indústries químiques;
 • cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics;
 • supervisor o supervisora de sistemes de control, de cambra de control, d'àrea en plantes de química de transformació o de condicionat;
 • responsable de formulació.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Batxillerat.
 • Batxillerat LOGSE.
 • BUP.
 • Tècnic/a de grau mitjà de formació professional.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a d'arts plàstiques i disseny.
 • Tècnic/a superior de formació professional o grau universitari o equivalent.
 • Tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 • Un curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
 • Una prova d'accés.
 • El segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • El COU o un curs preuniversitari.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat