PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 2019/2020

Presentació de sol·licituds :  Existeixen dues possibilitats, disponibles al web del
Departament d’Educació

 1. Presentar sol·licitud al registre electrònic

Requereix:

  1. identificació IdCat Mòbil (del tutor legal si alumne menor d’edat)
  2. estar escolaritzat a Catalunya des del 2015-16 (número d’identificació de l’alumne)
   El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO s’ha de presentar cap còpia al centre ni documentació identificativa. Només en els cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar documentació acreditativa en el centre demanat en primera opció.
 1. La sol·licitud en suport informàtic,

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal:

  1. Imprimir-la
  2. Signar-la (el tutor legal si alumne menor d’edat)
  3. Presentar-la amb tota la documentació que s’especifica a continuació

(originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

El centre facilitarà mitjans informàtics i assessorament a persones que no puguin fer-ho
amb mitjans propis.

Documentació a presentar en cas de sol·licitud en suport informàtic
Documentació identificativa
 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)
Documentació a efectes de baremació
 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2..)

(Es pot acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins el 4 de juliol)

Terminis:  Del 29 de maig al 5 de juny  
(termini per presentar la documentació fins el 7 de juny)

 • Publicació de l’oferta de places: 24 de maig
 • LListes amb puntuació provisional : 28 de juny

Informa si cal presentar documentació per no haver-se pogut creuar dades (període de reclamació)

 • Reclamació puntuacions: de l’1 al 4 de juliol
 • LListes un cop resoltes reclamacions: 8 de juliol
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 10 de juliol
 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: 17 de juliol
 • Matrícula: Del 18 al 23 de juliol

Assignació de places 

Les peticions peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:
                                                     

 • 60% de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents (COU, BUP). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle o el COU amb una opcio equivalent a una de les modalitats prioritàries.
 • 20% de les places : via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM). S’estableixen les prioritats següents:
  • 1a: CFGM de la mateixa família professional + CAS amb optatives prioritàries
  • 2a: CFGM  d’altra família professional + CAS amb optatives prioritàries
  • 3a: CFGM de la mateixa família professional + CAS amb optatives no prioritàries
  • 4a: CFGM d’altra família professional + CAS amb optatives no prioritàries
  • 5a: CFGM + formació per a les proves d’accés o curs de preparació per a les proves (centre formació d’adults – CFA)
  • 6a: CFGM d’una família professional afí (veure quadre famílies-opcions)
  • 7a: CFGM d’una família professional no afí

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle formatiu de grau mitjà

 • 20% de les places: via Prova d’Accés o altres titulacions

Si per alguna via no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional.
Consulta les opcions d’accés a cicles de GS en funció de la família o cicle del títol

Opcions families

Accés a la sol·licitud de preinscripció * (disponible quan comenci el termini)

 

 • Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet"
 • Optar entre “sol·licitud electrònica” o “sol·licitud en suport informàtic”, “ves-hi”
 • El codi del nostre centre és 43003653

Gestió de vacants un cop finalitzat el període de matrícula

 • El dia 23 de juliol a la tarda es publicarà al web i taulells del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que es celebrarà el dia 24 de juliol.
 • El dia 24 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa será necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats el dia 23 de juliol.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.

Més informació: Web del Departament d’Educació

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256