PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2019/20

Presentació de sol·licituds :  Existeixen dues possibilitats, disponibles al web del
Departament d’Educació

 1. Presentar sol·licitud al registre electrònic

Requereix:

  1. identificació IdCat Mòbil (del tutor legal si alumne menor d’edat)
  2. estar escolaritzat a Catalunya des del 2015-16 (número d’identificació de  l’alumne)
   El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO s’ha de presentar cap còpia al centre ni documentació identificativa. Només en els cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar documentació acreditativa en el centre demanat en primera opció.
 1. La sol·licitud en suport informàtic,

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal:

  1. Imprimir-la
  2. Signar-la (el tutor legal si alumne menor d’edat)
  3. Presentar-la amb tota la documentació que s’especifica a continuació

(originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

El centre facilitarà mitjans informàtics i assessorament a persones que no puguin fer-ho
amb mitjans propis.

Documentació a presentar en cas de sol·licitud en suport informàtic
Documentació identificativa

Major d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • Original i fotocòpia DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Original i fotocòpia del llibre de família
Documentació a efectes de baremació
 • Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO 
 • Si encara l’està cursant; certificat nota mitja de 1, 2, 3 ESO
 • Certificat prova d’accés (no cal certificat si superada a partir del 2011, sinó termini fins el 14 de juny)
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r curs

No cal presentar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació s’obtindrà de les bases de dades d’Educació

Terminis:  Del 14 al 21 de maig
(termini per presentar la documentació fins el dia 23 de maig)

 • Publicació de l’oferta de places: 10 de maig
 • LListes amb puntuació provisional: 7 de juny

Informa si cal presentar documentació per no haver-se pogut creuar dades (període de reclamació)

 • Reclamació puntuacions: 10 al 14 de juny
 • LListes un cop resoltes reclamacions: 19 de  juny
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 25 de juny
 • Llistes d’alumnat admès i llista d’espera: 8 de juliol
 • Matrícula: 9 a l’15 de juliol

Assignació de places

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:

 • VIA 1: 60% de les places: via ESO o estudis equivalents
 • VIA 2: 20% de les places: via PQPI i Formació professional bàsica
 • VIA 3: 20% de les places: via Prova d’accés, Curs d’Accés a Grau mitjà o altres titulacions

Accés a la sol·licitud de preinscripció * (disponible quan comenci el termini)

 Opció disponible quan comenci el termini

 • Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", triar "Sol·licitud electrònica" o "En suport informàtic","Vés-hi"
 • ATENCIÓ: l'opció "Presencialment" només és per a optar a uns estudis i centres específics d'altres comarques.
 • El codi del nostre centre és 43003653

Gestió de vacants un cop finalitzat el període de matrícula

 • El dia 16 de juliol es publicarà al web i taulells del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que se celebrarà el dia 17 de juliol.
 • El dia 17 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa serà necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats el dia 16 de juliol.
 • Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.

Segona fase d’admissió a la preinscripció – setembre:

Només poden participar els sol·licitants que van participar en el primer període i que no van obtenir plaça.

 • Publicació de centres i cicles amb places vacants pel Departament d’Ensenyament: 2 de setembre
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció: 3 i 4 de setembre
 • Publicació llista d’admesos: 6 de setembre
 • Matrícula: 9 i 10 de setembre

Més informació: Web del Departament d’Educació

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256