Disseny en Fabricació Mecànica

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Superior
 • itulació: Tècnic/a superior
 • Família professional: Fabricació mecànica
 • Codi del cicle: CFPS FMC0 (LOE)
 • Modalitat: presencial i semipresencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup de tarda (de 15 a 21.30 h)
  • 2n curs: grup de tarda (de 15 a 21.30 h)
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 360 € (preu públic) = 410 € /anuals

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals

0245. Representació gràfica en fabricació mecánica

99

66

165

0427. Disseny de productes mecánics.

198

99

297

0429. Disseny de motlles i models de fosa

66

66

132

0432. Tècniques de Fabricació Mecânica

165

53

218

C028 Materials

33


33

1709 Itinerar per a l'empleabilitat I

99


99

0179 Anglès professional

66


66

1665. Digitalización aplicada als sectors productius

33


33

1708. Sostenibilidad aplicada al sistema productiu

33


33

0428. Disseny d'estris de processat de xapa i estampació

165

99

264

0430. Disseny de motlles per a productes polimèrics

66

66

132

0431. Automatització de la fabricació

99

66

165

1710. Itinerar per a l'empleabilitat II

66


66

Módul Optatiu

99


99

0433: Projecte intermodular

198


198

Total

1485

515

2000

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Representació gràfica en fabricació mecànica
 • Representació gràfica
 • Disseny Assistit per Ordinador (CAD)
M2 - Disseny de productes mecànics
 • Disseny de productes mecànics
 • Selecció i avaluació de materials i elements mecànics
M3 - Disseny d’estris de processat de xapa i estampació
 • Anàlisi d’elements per al disseny d’estris de processat de xapa i estampació
 • Disseny d’estris de processat per deformació volumètrica
 • Disseny d’estris de processat per doblegat
 • Disseny d’estris de processat per embotició
 • Disseny d’estris de processat per tall
M4 - Disseny de motlles i models de fosa
 • Anàlisi d’elements per a motlles i models de fosa
 • Disseny de motlles i models de fosa
M5 - Disseny de motlles per a productes polimèrics
 • Anàlisi per al disseny de motlles de polímers
 • Disseny de motlles de polímers
M6 - Automatització de la fabricació
 • Sistemes automàtics
 • Disseny de sistemes automàtics
M7 - Tècniques de Fabricació Mecànica
 • Determinació de processos
 • Execució de processos
M8 - Materials
 • Propietats dels materials
 • Tractaments tèrmics en materials metàl·lics
 • Materials no metàl·lics
M9 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M11 - Projecte de disseny de productes mecànics
 • Projecte de disseny de productes mecànics
M12 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol altre grau superior o a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • delineant projectista,
 • tècnic o tècnica en disseny assistit per ordinador (CAD),
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de productes,
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de matrius,
 • tècnic o tècnica en desenvolupament d’utillatges i
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de motlles.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Batxillerat.
 • Batxillerat LOGSE.
 • BUP.
 • Tècnic/a de grau mitjà de formació professional.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a d'arts plàstiques i disseny.
 • Tècnic/a superior de formació professional o grau universitari o equivalent.
 • Tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 • Un curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
 • Una prova d'accés.
 • El segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • El COU o un curs preuniversitari.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat