Electromecànica de Vehicles Automòbils

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Mantenir els sistemes de càrrega i arrencada de vehicles
 • Mantenir els circuits elèctrics auxiliars de vehicles
 • Mantenir els sistemes de seguretat i confortabilitat de vehicles
 • Mantenir el motor tèrmic
 • Mantenir els sistemes auxiliars del motor tèrmic
 • Mantenir els sistemes hidràulics i pneumàtics, direcció i suspensió
 • Mantenir els sistemes de transmissió i frens

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional en empreses de flotes de lloguer de vehicles, serveis públics, transport de passatgers i mercaderies; fabricants de vehicles i components; empreses dedicades a la inspecció tècnica de vehicles; a la fabricació, venda i comercialització d’equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles; i empreses d’altres sector productius que realitzin treball de manteniment d’electromecànica; treballant com a:

 • Electricista de vehicles automòbils
 • Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció
 • Mecànic/a de vehicles automòbils
 • Electromecànic/a de vehicles automòbils
 • Mecànic/a de motors i sistemes auxiliars d’automòbils i motocicletes
 • Reparador/a de sistemes pneumàtics i hidràulics
 • Reparador/a de sistemes de transmissió i frens
 • Reparador/a de sistemes de direcció i suspensió
 • Operari/operària d’ITV
 • Instal·lador/a d’accessoris en vehicles
 • Operari/operària d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis
 • Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosi

A quins altres estudis dóna accés?

 • A un altre Cicle Formatiu de grau mitjà
 • A un Cicle Formatiu de grau superior
 • Al Curs de Preparació de les Proves d’Accés al cicles formatius de grau superior
 • Al Batxillerat

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1- Motors
 • Motors. Funcionament i components
 • Verificació, diagnosi d’avaries i manteniment dels motors
M2 - Sistemes auxiliars de motors
 • Combustibles i sistemes anticontaminació
 • Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament
 • Verificació, diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars
M3 - Circuits de fluids. Suspensió i direcció
 • Circuits pneumàtics i hidràulics
 • Sistemes de suspensió i direcció
 • Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió
M4 - Transmissió i frenat
 • Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi
M5 - Motors elèctrics i sistemes de càrrega
 • Principis electrotècnics bàsics
 • Circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes
 • Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi
M6 - Circuits elèctrics auxiliars
 • Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars
 • Xarxes de comunicacions
 • Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics
M7 - Sistemes de seguretat i confortabilitat
 • Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Sistemes de confort. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants
M8 - Mecanitzat bàsic
 • Dibuix tècnic i traçat de peces
 • Mecanitzat manual de peces
 • Soldadura
M9 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M11 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M12 - Síntesi
 • Síntesi
M13 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat