Mecanització

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Determinar els processos de mecanització per arrencament de ferritja, preparar màquines (convencional i CNC) i sistemes, i mecanitzar els productes.
 • Determinar els processos de mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials, preparar màquines i sistemes, i mecanitzar els productes.
 • Determinar els processos de mecanització per tall i conformat, preparar màquines i sistemes, i mecanitzar els productes.

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional a les indústries transformadores de metalls relacionades amb els subsectors de construcció de maquinària i equip mecànic, de material i equip elèctric, electrònic i òptic, i de material de transport emmarcat en el sector industrial; treballant com a:

 • Ajustador/a operari/ària de màquines i eines
 • Pulidor/a de metalls i afilador/a d’eines
 • Operador/a de màquines per treballar metalls
 • Operador/a de màquines i eines
 • Operador/a de robots industrials
 • Treballadors/ores de la fabricació d’eines, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i similars
 • Torner/a, fresador/a i mandrinador/a

A quins altres estudis dóna accés?

 • A un altre Cicle Formatiu de grau mitjà
 • A un Cicle Formatiu de grau superior
 • Al Curs de Preparació de les Proves d’Accés al cicles formatius de grau superior
 • Al Batxillerat

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals:Unitats formatives:
M1 - Processos de mecanització
 • Processos de mecanització per arrencament de ferritja
 • Processos de mecanització per abrasió, electro- erosió, procediments especials, tall i conformat
 • Costos de mecanització
 • Tractaments tèrmics
M2 - Mecanització per control numèric
 • Programació de Màquines de CNC
 • Preparació de Màquines de CNC
 • Mecanització en Màquines de CNC
M3 - Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials
 • Fabricació per abrasió
 • Fabricació per electroerosió i processos especials
 • Fabricació per tall i conformat
 • Processos de soldadura
M4 - Fabricació per arrencament de ferritja
 • Torn
 • Fresadora
 • Màquines auxiliars per a l’arrencament de ferritja
 • Organització de processos de mecanització per arrencament de ferritja
M5 - Sistemes automatitzats
 • Preparació de sistemes automàtics
 • Programació de sistemes automàtics
M6 - Interpretació i representació gràfica
 • Interpretació gràfica
 • Representació gràfica
M7 - Metrologia i assajos
 • Metrologia
 • Assajos mecànics, metal·logràfics i no destructius
 • Control de processos
 • Sistemes i models de gestió de qualitat
M8 - Formació i Orientació Laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M9 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M10 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M11 - Síntesi
 • Síntesi
M12 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

 

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat