NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

(DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.
Capítol 3. Autonomia organitzativa. Article18)

  • Les normes d'organització i funcionament (NOFC) de l’Institut Comte de Rius apleguen el conjunt d'acords i decisions d'organització i de funcionament que s'hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual.
    Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic, aprovar les normes d'organització i funcionament i les seves modificacions.

Contingut:

1. Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre (d’acord amb l’organigrama establert), i la concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar l'organització pedagògica (grups, equips docents, atenció als alumnes, docència, tutoria i recursos), el rendiment de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu i, si escau, l'aplicació dels acords de coresponsabilitat.
2. El procediment d'aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu.
3. Els mecanismes que han d'afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre.
4. Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat escolar i sobre l'intercanvi d'informació entre el centre i les famílies, col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades.
5. L'aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l'alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i l'establiment de les mesures correctores d'aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de l'alumnat.
- Les conductes contràries a la convivència.
- L’establiment de mesures correctores de les irregularitats per conductes contràries a la convivència.
- Les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta.
- El procediment per informar a les famílies i, si és possible i escau, establir amb aquestes, pautes compartides d’actuació.
- En quines situacions les mesures correctores per conductes contràries a la convivència s’han d’aplicar, directament, pel professorat i en quins casos correspon als òrgans unipersonals de govern
- La determinació que, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe i en exercici del dret de reunió, no tinguin la consideració de falta, si han estat prèviament comunicades a la direcció i es disposi de la corresponent autorització dels pares.
6. La resta d'elements necessaris per a l'organització i funcionament del centre d'acord amb la normativa vigent.

 

Document NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

 

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
Bureau Veritas
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256