CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC

CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC- ELECTRICITAT-ELECTRÒNICA 2022-2023

Requisits

 • Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no tenir complerts els 18 anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat quart, tercer o, excepcionalment, segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent, mitjançant el corresponent consell orientador, amb l’aprovació dels pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de formació professional bàsica.

Documentació per a la preinscripció

La presentació de la sol·licitud es farà presencial a la secretària del centre de dilluns a divendres de 9h a 13h.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Sol·licitud de preinscripció

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Targeta de residència del pare, mare o tutor/a legal.
 • Original i fotocòpia DNI del alumne/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família (o resolució d’acolliment del Dpt. de Benestar Social i Família).
 • Consell Orientador, per part del centre de procedència, amb recomanació d’incorporació a un cicle d’FP Bàsica.
  (Imprescindible en el moment de la matrícula a partir del 15 de juny)
 • Certificat de qualificacions dels cursos d’ESO superats o cursats.

Important: L’alumnat que no presenti el consell orientador no obtindrà plaça assignada.

Model de consell orientador

Calendari del procés

 • Publicació de l’oferta: 12 de maig de 2022.
 • OFERTA PLACES

 • Presentació de sol·licituds: del 16 al 25 de maig de 2022, ambdós inclosos.
 • Publicació llistes provisionals d’admesos i exclosos: 31 de maig de 2022.
 • Llista de sol·licituds

 • Període de reclamacions: de l’1 al 7 de juny de 2022.
 • Publicació llistes definitives: 14 de juny de 2022.
 • Llista definitiva

 • Matrícula: del 15 al 21 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Imprès de matrícula

Imprès de pagament

Documentació per la matrícula

Criteris de prioritat

 • a) Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials):

  - Quan el domicili habitual de la família es troba dins dels mateixos serveis territorials que el centre sol·licitat per cursar el cicle formatiu de grau bàsic: 30 punts. 

  - Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o tutora es troba dins dels mateixos serveis territorials que el centre sol·licitat per cursar el cicle formatiu de grau bàsic: 20 punts. 

  Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un dels supòsits previstos.

  Documentació acreditativa: 

  - L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 

  Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.

 • b) Renda anual de la unitat familiar: 

  Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 

  -Barem: 15 punts. 

  - Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

 • c) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 

  Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %. 

  Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

   - Barem: 15 punts.

   - Documentació acreditativa: cal presentar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat. 

  En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.

  - Barem: 15 punts. 

  - Documentació acreditativa: cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa o monoparental.

 • d) Pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció:

  - Barem: 10 punts

  - Documentació acreditativa: Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa al centre no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

 • e) Pel fet de formar part d’una família nombrosa:

  - Barem: 10 punts

  - Documentació acreditativa: cal adjunt el títol vigent de família nombrosa.

 • f) Pel fet que de formar part d’una família monoparental:

  - Barem: 10 punts

  - Documentació acreditativa: cal adjuntar el títol vigent de família monoparental.

 • g) Pel fet que hagi nascut en un part múltiple:

  - Barem: 10 punts

  - Documentació acreditativa: el llibre de família.

 • h) Pel fet que es trobi en situació d’acolliment familiar:

  - Barem: 10 punts

  - Documentació acreditativa: la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

 • i) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme:

  - Barem: 10 punts

  - Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

Llistes d’admesos /exclosos

Les llistes d’admesos i exclosos es publicaran al web de forma anonimitzada.

Sorteig per resoldres les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 2 de juny a les 10h a la Sala de Conferències de l'Institut Comte de Rius.

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256