Formació Professional en Grau Bàsic

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Bàsic
 • Titulació: Tècnic/a bàsic
 • Família professional: Electricitat i electrònica
 • Codi del cicle: CFPB EE10 (LOE)
 • Modalitat: presencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup de matí (de 8 a 14.30 h)
  • 2n curs per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 0 € (preu públic) = 50 € /anuals

Competència general

Aquest estudis capaciten per fer operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d'elements i equips elèctrics i electrònics, així com instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions per a edificis i conjunts d’edificis, aplicant les tècniques requerides, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, i també per comunicar-se de manera oral i escrita en llengua catalana i castellana i a nivell bàsic en llengua anglesa.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Nou Curriculum Hores curriculars
Ambit Ciències Aplicades I 132
Ambit Ciències Aplicades II 132
Ambit Comunicació i Ciêncies Socials I 165
Ambit Comunicació i Ciències Socials II 132
Tutoria I (1h/set) 33
Tutoria II (1h/set) 33
Ambit Professional (Moduls Professionals) 1.175
Itinerari personal per a l'ocupabilitat 99
Projecte intermodular d'aprenentatge col-laboratiu 99
Estada a l'empresa (inclosa en els MP) 416
Nou
Curriculum
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
1r curs      
3013. Instal-lacions electriques i domotiques 231 99 330
3015. Equips eléctrics i electronics 198 119 317
       
2n curs      
3014. Instal-lacions de telecomunicacions 165 99 264
3016. Instal-lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades 165 99 264

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

1r Curs  
Mòduls professionals: Unitats formatives:
MP3009 Ciències aplicades I - 165h
 • UF1 Matemàtiques aplicades
 • UF2 Ciències aplicades
MP3011 Comunicació i societat I - 135h
 • UF1 Comunicació i societat aplicades a la professió
MP3013 Instal·lacions elèctriques i domòtiques - 297h
 • UF1 Instal·lacions elèctriques
 • UF2 Instal·lacions domòtiques
MP3014 Instal·lacions de telecomunicacions - 198h
 • UF1 Instal·lacions i equips de telecomunicacions
Entorn laboral - 33h
 • UF1 Incorporació al treball I
Tutoria - 67h
 • UF1 Tutoria I
2n Curs  
Mòduls professionals: Unitats formatives:
MP3019 Ciències aplicades II - 165h
 • UF1 Matemàtiques aplicades
 • UF2 Ciències aplicades
MP3012 Comunicació i societat II - 165h
 • UF1 Comunicació en català i castellà, i societat
 • UF2 Anglès aplicat a la professió
MP3015 Equips elèctrics i electrònics - 198h
 • UF1 Equips elèctrics
 • UF2 Equips electrònics
MP3016 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades - 165h
 • UF1 Xarxes de dades
Entorn laboral - 66h
 • UF2 Incorporació al treball II
 • UF3 Prevenció de riscos
Tutoria - 33h
 • UF2 Tutoria II
Síntesi - 66h
 • UF1 Síntesi
Formació en centres de treball - 250h
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO, que els permet accedir:

 • a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà
 • a batxillerat

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió,
 • ajudant de muntador d'antenes receptores o televisió per satèl·lit,
 • ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics,
 • ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació,
 • ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques,
 • peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica,
 • ajudant de muntador de sistemes microinformàtics,
 • operador o operadora d'assemblatge d'equips elèctrics i electrònics,
 • auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics,
 • emprovador o emprovadora o ajustador o ajustadora de plaques i equips elèctrics i electrònics, i
 • muntador o muntadora de components en plaques de circuit imprès.

Què necessites per accedir-hi

Pots accedir als cicles de grau bàsic si compleixes aquests requisits:

 • Tenir 15 anys o bé complir-los durant l'any en curs.
 • Haver cursat el tercer curs de l’ESO. Excepcionalment, se’t pot admetre si has fet el segon curs, sempre que comptis amb el vistiplau de l'equip docent i del responsable de l'orientació al centre.
 • Tenir aquesta proposta d’estudis en el teu consell orientador, o bé sol·licitar-ho (tu i la teva família).

Com preinscriure’t

Per accedir a un cicle de grau bàsic cal fer la preinscripció. La sol·licitud es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa.

CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat