Batxillerat de Ciències i Tecnologia

  • Atenció i seguiment individualitzat al llarg de tota l’etapa
  • Auxiliars de conversa en anglès (llengua nativa)
  • Activitats culturals i complementàries
  • Aules multimèdia i i entorns virtuals d’aprenentatge
  • Possibilitat d’estades formatives a empreses

Matèries comuns

(obligatòries per a tots els alumnes)

1r i 2n CURS 1r CURS 2n CURS
Llengua i literatura catalana Filosofia Història de la Filosofia
Llengua i literatura castellana Educación física Història
Llengua estrangera - Anglès
Treball de recerca
1 hora setmanal de Tutoria durant tota l’etapa

Orientació individual en la construcció del vostre itinerari des del moment de la matrícula

Matèries de modalitat

(l’alumnat ha de triar entre 3 i 4 matèries d’una modalitat per curs)

1r i 2n CURS
Matemàtiques (obligatòria els dos cursos)
Física
Química
Biologia
Geologia i Ciències Ambientals
Tecnologia i Enginyeria
Dibuix Tècnic

Matèries optatives (poden ser anuals o trimestrals)

L’oferta pot variar segons demanda i disponibilitat

1r CURS
Psicologia
Ampliació / reforç llengua estrangera
Reptes científics actuals (pràctiques en física i química)
Reptes científics actuals (pràctiques en biologia i geologia)
Programació
Problemàtiques socials
Religió
2n CURS
Estada a l’empresa (estiu, abans de començar el segon curs)
Optativa de Desenvolupament Sostenible

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat