Cursos de preparació per a la incorporació a cicles formatius curs 2017-18

Cursos de preparació per a la incorporació a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior
Curs d'accés a GM Curs de preparació a GS
Requisits
 • No posseeixin requisits accés CFGM i tinguin, com a mínim, 17 anys l’any 2017
 • Posseeixin títol de tècnic (CFGM) o matriculats en un CFGM el mateix curs 2017 - 2018
DOCUMENTACIÓ IDENTIFICA QUE CAL PRESENTAR:
 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Targeta de residència.
 • Original i fotocòpia TSI (Targeta Sanitària Individual).
 • Si és menor: Original i fotocòpia DNI sol·licitant i del pare, mare o tutor/a legal.
 • Si és menor: Original i fotocòpia del llibre de família.
DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
 • Certificat de qualificacions, amb la mitjana, dels tres primers cursos d’ESO o Certificat de qualificacions, amb la mitjana, de plans estudis anteriors a ESO (reserva 20% de les places).
 • Si es té superat un GM: Certificat de qualificacions, amb la mitjana, del CF de grau mitjà cursat.
 • Si s’està cursant 2n curs d’un GM: còpia del resguard de matrícula i certificació d’estudis del 1r curs de GM amb la qualificació obtinguda.
 • Si s’està cursant 1r curs d’un GM o GM de curs únic: còpia del resguard de matrícula i certificació d’estudis del 4t curs de l’ESO amb la qualificació obtinguda o certificat d’haver superat la prova d’accés o certificat d’haver superat el CAM.
BLOCS DE PRIORITAT:

Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds d’accés al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior s’ordenen successivament d’acord amb els següents blocs de prioritat:

 1. Alumnes que posseeixin el títol de tècnic ordenats de major a menor qualificació final del cicle.
 2. Relació única que inclou els alumnes que, simultàniament al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, es troben matriculats, bé al segon curs d’un cicle formatiu de 1700 o de 2000 hores de durada, o bé en un cicle formatiu de 1300 o de 1400 hores de durada. En aquesta relació única s’ordenen els alumnes que cursin un cicle de 1700 o de 2000 hores de major a menor qualificació obtinguda en el primer curs del cicle formatiu, i els alumnes que cursin un cicle de 1300 o de 1400 hores de major a menor qualificació obtinguda en el quart curs de l’educació secundària obligatòria o, en el seu defecte, en la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o en el curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 3. Alumnes del primer curs d’un cicle formatiu de 1700 o de 2000 hores de durada, ordenats de major a menor qualificació obtinguda en el primer curs del cicle formatiu o de la qualificació obtinguda en el quart curs de l’educació secundària obligatòria, o en el seu defecte, en la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o en el curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

En cas d’empat es resoldrà pel sorteig organitzat pel centre.

PROCÉS:
 • Oferta de places: 23 de juny 2017
 • Presentació de sol·licituds: 3 al 7 de juliol
 • Publicació llistes provisionals d’admesos i exclosos: 11 de juliol
 • Període de reclamacions: 11 al 13 de juliol
 • Sorteig número desempat: 12h  Sala de conferències 13 de juliol
 • Publicació llistes definitives: 14 de juliol
 • Matrícula: 14 al 20 de juliolPREUS DE MATRÍCULA:

S'han de realitzar els dos pagaments següents:

 1. Assegurança escolar i aportació dels serveis del centre.
 2. Preus públics:
  • Matrícula Curs d'Accés a Grau Mitjà: 190 €
  • Matrícula Curs de preparació a Grau Superior: 240 €

Exempcions i/o bonificacions del preu públic (justificades documentalment i no acumulables):

 • Famílies nombroses: general (bonificació del 50%), especial (exempció total).
 • Famílies monoparentals: bonificació del 50%.
 • Altres exempcions: declaració legal minusvalia superior al 33%.
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
Bureau Veritas
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256