Curs per a l'accés als CF de Grau Mitjà

Curs d'accés a GM
Requisits
 • No posseeixin requisits accés CFGM i tinguin, com a mínim, 17 anys l’any 2019
DOCUMENTACIÓ
QUE CAL PRESENTAR:
 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Targeta de residència.
 • Original i fotocòpia TSI (Targeta Sanitària Individual).
 • Si és menor: Original i fotocòpia DNI sol·licitant i del pare, mare o tutor/a legal.
 • Si és menor: Original i fotocòpia del llibre de família.
DOCUMENTACIÓ
A EFECTES DE
BAREMACIÓ QUE
CAL PRESENTAR:
 • Certificat de qualificacions, amb la mitjana, dels tres primers cursos d’ESO o Certificat de qualificacions, amb la mitjana, de plans estudis anteriors a ESO (reserva 20% de les places).
BLOCS DE PRIORITAT:
.
PROCÉS:
 • Oferta de places: 21 de juny 2019
 • Presentació de sol·licituds: 1 al 5 de juliol
 • Publicació llistes provisionals d’admesos i exclosos: 8 de juliol
 • Període de reclamacions: 8 al 12 de juliol
 • Sorteig número desempat: 10h  Sala de conferències 12 de juliol
 • Publicació llistes definitives: 15 de juliol
 • Matrícula: 15 al 19 de juliol
INFORMACIÓ PEL PAGAMENT:

S'han de realitzar els dos pagaments següents:

 1. Assegurança escolar i aportació serveis del centre: 50 €
 2. Preus públics:
  • Matrícula Curs d'Accés a Grau Mitjà: 190 €

Exempcions i/o bonificacions del preu públic (justificades documentalment i no acumulables):

 • Famílies nombroses: general (bonificació del 50%), especial (exempció total).
 • Famílies monoparentals: bonificació del 50%.
 • Altres exempcions: declaració legal minusvalia superior al 33%.

Sol·licitud de preinscripció

Curs de preparació a Grau Mitjà

Imprès de matrícula

Curs de preparació a Grau Mitjà

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256