Formació Professional en Grau Bàsic

Tècnic/a Professional bàsic/a en Electricitat i Electrònica

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Muntar canalitzacions i tubs en condicions de qualitat i seguretat i seguint el procediment establert.
 • Estendre el cablejat en instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis, aplicant les tècniques i els procediments normalitzats.
 • Muntar equips i altres elements auxiliars de les instal·lacions electrotècniques en condicions de qualitat i seguretat i seguint el procediment establert.
 • Aplicar tècniques de mecanització i unió per al manteniment i muntatge d’instal·lacions, d’acord amb les necessitats d’aquestes.
 • Fer proves i verificacions bàsiques, tant funcionals com reglamentàries, de les instal·lacions, utilitzant els instruments adequats i el procediment establert.
 • Fer operacions auxiliars de manteniment i reparació d’equips i elements d’instal·lacions i garantir-ne el funcionament.

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Tenir complerts 15 anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els 17 anys en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques d’edificis, habitatges, oficines, locals comercials i industrials, supervisat per un nivell superior, i l’activitat està regulada pel Reglament electrotècnic de baixa tensió i per la Normativa de les infraestructures comunes de telecomunicacions.

Les ocupacions i els llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Ajudant de muntador d’antenes receptores/televisió per satèl·lit.
 • Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics.
 • Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.
 • Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques.
 • Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica.
 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics.
 • Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
 • Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics.
 • Muntador de components en plaques de circuit imprès.

A quins altres estudis dóna accés?

 • Electricitat i electrònica.
 • Informàtica i comunicacions.
 • Fabricació mecànica.
 • Instal·lació i manteniment
 • Energia i aigua.
 • Indústries extractives.
 • Maritimopesquera.
 • Química.
 • Transport i manteniment de vehicles.
 • Fusta, moble i suro.
 • Edificació i obra civil.

Com s’estructura el cicle formatiu?

1r Curs
Mòduls professionals: Unitats formatives:
MP3009 Ciències aplicades I - 165h
 • UF1 Matemàtiques aplicades
 • UF2 Ciències aplicades
MP3011 Comunicació i societat I - 135h
 • UF1 Comunicació i societat aplicades a la professió
MP3013 Instal·lacions elèctriques i domòtiques - 297h
 • UF1 Instal·lacions elèctriques
 • UF2 Instal·lacions domòtiques
MP3014 Instal·lacions de telecomunicacions - 198h
 • UF1 Instal·lacions i equips de telecomunicacions
Entorn laboral - 33h
 • UF1 Incorporació al treball I
Tutoria - 67h
 • UF1 Tutoria I

2n Curs
Mòduls professionals: Unitats formatives:
MP3019 Ciències aplicades II - 165h
 • UF1 Matemàtiques aplicades
 • UF2 Ciències aplicades
MP3012 Comunicació i societat II - 165h
 • UF1 Comunicació en català i castellà, i societat
 • UF2 Anglès aplicat a la professió
MP3015 Equips elèctrics i electrònics - 198h
 • UF1 Equips elèctrics
 • UF2 Equips electrònics
MP3016 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades - 165h
 • UF1 Xarxes de dades
Entorn laboral - 66h
 • UF2 Incorporació al treball II
 • UF3 Prevenció de riscos
Tutoria - 33h
 • UF2 Tutoria II
Síntesi - 66h
 • UF1 Síntesi
Formació en centres de treball - 250h
 • Formació en centres de treball

(Durada total: 2000 hores)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat